Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 KBPobierz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

75 KBPobierz

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

89 KBPobierz

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do

89 KBPobierz

Do przedterminowych wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 (Kodeks Wyborczy) weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe”

25 KBPobierz

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw1)

610 KBPobierz

USTAWA Dz. U. z 2010 nr 176 poz. 1191 z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta

167 KBPobierz

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

211 KBPobierz

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Białego Boru w województwie zachodniopomorskim - kalendarz wyborczy

825 KBPobierz