Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Biały Bór do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans..

Projekt Uchwała Nr .XXXIII/....../09
Rady Miejskiej w Białym Borze
 
 
w sprawie przystąpienia Gminy Biały Bór do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie od edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przystąpić do projektu „Moje gimnazjum – moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie od edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Uzasadnienie:
 
Program zajęć wyrównawczych z przedmiotów ścisłych skierowany jest do uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich i małych miast, które osiągają najniższe wyniki w egzaminach gimnazjalnych w części matematyczno – przyrodniczej. Programem objętych byłoby ok. 10% uczniów klas II zachodniopomorskich gimnazjów, którzy uzyskują wyniki w nauce poniżej średnich ocen w szkole. Gmina Biały Bór zgłosiła do projektu Gimnazjum przy ZS nr 1 w Białym Borze.