Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

w sprawie : przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Uchwała Nr VII/……/07

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie : przyjęcia zmian w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Na podstawie art.67 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591/ Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się zmiany w statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w brzmieniu

przyjętym Uchwałą nr 10/07 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z

dnia 21 marca 2007 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Zmiany w statucie ZMiGDP wynikają z faktu rezygnacji z członkowstwa w związku miasta Świdwin. Związek aktualnie stanowią 23 gminy członkowskie.

Uchwałę przygotował; Kostiw Władysław

PROJEKT