Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Biały Bór na lata 2007-2013.

Uchwała Nr VI/....../07

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Biały Bór na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Białym Borze uchwala co następuje:

§1. Przystępuje się do opracowania “Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Biały Bór

na lata 2007-2013.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Opracowanie dokumentu pn. „Lokalny program rewiatalizacji” jest podstawą do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych inwestycji związanych z rewiatlizowanym obszarem.

Dokument jest opracowywany w ramach programu realizowanego przez Związek Miast i Gmin Dorzezcza Parsęty pn. „ Subregionalny Programu Rewaitalizacji Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bazie Polsko-Niemieckiego Markowego Produktu Turystycznego SZLAK SOLNY”.

Gmina przystapiła do realizacji projektu zgodnie z Uchwałą nr XXIX/215/05 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 8 czerwca 2005 r

Projekt jest realizowany w ramach INTERREGU III A, wniosek został złożony w czerwcu 2005 r., a jego akceptacja nastąpiła we wrześniu 2005 r. Realizacja w 2006 i 2007 r.

Całkowity koszt projektu 153.970 euro, dofinansowanie INTERREH - 115.477,5 euro, wkład własny uczestników projektu 38.492,5 euro.

Produktem projektu będzie opracowanie :

  • Stategii rozwoju markowego produktu turystycznego „Szlak Solny”,

  • Subregionalnego Planu Rewitalizacji Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty,

  • Lokalnych Programów Rewitalizacji dla poszczególnych Gmin związkowych

Projekt Uchwały przygotował : Kostiw Władysław

PROJEKT