Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biały Bór

Uchwała Nr VII/……/07

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn. ,,Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biały Bór”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) - Rada Miejska w Białym Borze,

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się do realizacji program gospodarczy pn.: ,,Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Biały Bór”

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, a w szczególności zawarte w dokumencie cele i

kierunki działania, programy operacyjne, Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz kryteria oceny

przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z ich monitorowaniem i wdrażaniem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 3. Traci moc:

Uchwała Rady Miejskiej w Białym Borze Nr XXIII/163/04 z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Biały Bór na lata 2004 - 2007”.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym elementem przygotowania gminy do absorpcji funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jak i przyszłych Sektorowych Programów operacyjnych i dotyczy przede wszystkim inwestycji, których wykonanie może być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych środków zewnętrznych.

Celem Programu Rozwoju Lokalnego jest zapewnienie koncentracji środków na strategicznych działaniach samorządu. Plan Rozwoju Lokalnego będzie podlegał aktualizacji.

Uchwałę przygotował : Kostiw Władysław

PROJEKT