Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Biały Bór na lata 2007 - 2015”.

Uchwała Nr VII/……../07

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia programu gospodarczego pn. „Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Biały Bór na lata 2007 - 2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Białym Borze uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Strategię Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Biały Bór na lata

2007 - 2015” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Strategia, o której mowa w § 1 wyznacza nową misję oraz cele strategiczne Gminy Biały

Bór .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru .

§ 4. Traci moc:

Uchwała Nr XII/79/03 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 30.10.2003 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Biały Bór na lata 2003- 2012”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie :

Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Biały Bór określa cele, misję i kierunki działania, zawiera również opcje i wariant rozwoju do roku 2015. Dokument jest poddawany ocenie radnych i uchwalany przez Radę Miejską. Opracowany został w wyniku debaty publicznej i jest wynikiem kompilacji poprzedniego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Biały Bór na lata 2003-2012”

Uchwałę przygotował :

Kostiw Władysław

PROJEKT