Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego pens

Projekt

Uchwała Nr VII /

Rady Miejskiej w Białym Borze

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego pensum dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko kierownicze i inne

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.,Nr142,poz 1591; z 2002r.,Nr23, poz.220,Nr62,poz.558,Nr 113,poz 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz.1806; z 2003 r., Nr 80, poz 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r.Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz. 1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337) i art.42 ust.7 pkt 2 i3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz.674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600 )

uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli realizujących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w ramach jednego etatu, dla których przewidziana jest różna liczba godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nie przekraczająca w ramach jednego wymiaru pełnego etatu.

§ 2. 1.Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli , o których mowa w § 1 ustala się proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych .

2. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć o których mowa w ust.1 wylicza się według następującego wzoru:

W= ( x 1 + x 2 ) : [ ( x 1 : y 1 ) + ( x 2 : y 2 ) ]

gdzie :

x1, x 2 ,… - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną

nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y 1, y 2, … - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

dydaktycznych , wychowawczych , opiekuńczych określonych dla

danych stanowisk w art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela.

3. Wymiar , o którym mowa w ust.1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak , że godzinę do 0,5 pomija się , a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 3. 1. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

2. Godziny ponadwymiarowe rozlicza się od ustalonego tygodniowego wymiaru godzin.

§4. Nauczycielowi , któremu powierzono stanowisko kierownicze lub inne stanowisko określone w statucie szkoły ustala się następujący wymiar tygodniowego obowiązkowego pensum zajęć dydaktycznych:

 1. dla dyrektora szkoły:

  1. liczącej do 5 oddziałów ………………………………… 12 godzin

  2. liczącej od 6 do 8 oddziałów…………………………….. 10 godzin

  3. liczącej od 9 do 11 oddziałów …………………………… 8 godzin

  4. liczącej od 12 do 16 oddziałów ………………………….. 5 godzin

  5. liczącej powyżej 17 oddziałów ……………….. ……….… 3 godziny

 2. dla wicedyrektora szkoły liczącej powyżej 13 oddziałów…………. 9 godzin

 3. dla pedagoga szkolnego……………………………………………. 20 godzin

 4. dla kierownika internatu…………………………………………… 10 godzin

§ 5. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Na podstawie art.42 ust 7 pkt2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela wynika ,że organ prowadzący szkołę po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty ma obowiązek ustalić w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej zasady przydzielania tygodniowego pensum nauczycielom pełniącym w szkole stanowiska kierownicze lub inne stanowiska określone w statucie szkoły, oraz określić wzór wyliczający łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy różny jego wymiar.

Inspektor ds. Oświaty

Teresa Kulczyńska