Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

W sprawie: podatki transport


Uchwała Nr XIII/88/03

Rady Miejskiej w Białym Borze

Z dnia 03 grudnia 2003 r

W sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

Na podstawie art. 10 i 12 ust. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Dz. U Nr 203 poz. 1966)

Rada Miejska postanawia co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych w stosunku rocznym w wysokości:

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 500 zł

b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 900 zł

c) powyżej 9 ton 1100 zł

Stawkę określoną w punkcie 1 litera c) obniża się o 20% dla środków transportowych służących wyłącznie działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego.

  1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ustala się stawkę wg tabeli jak niżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1200

1300

13

14

1300

1400

14

15

1400

1600

15

1500

1700

Trzy osie

15

17

1600

1650

17

19

1650

1700

19

21

1700

1800

21

23

1750

1900

23

1800

2000

Cztery osie i więcej

12

25

1800

2000

25

27

1850

2050

27

29

1900

2150

29

31

1950

2452,80

31

2000

2452,80

  1. ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1300zł

  2. ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub z przyczepą dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów ustala się stawkę wg tabeli jak niżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy i przyczepa (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1300

1400

18

25

1400

1500

25

31

1500

1600

31

1600

1937,76

Trzy osie

12

40

1700

1900

40

1800

2548,65

  1. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 800 zł.

  2. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą nią 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ustala się stawkę wg tabeli jak niżej:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

900

950

18

25

950

1000

25

1000

1100

Dwie osie

23

28

1000

1100

28

33

1000

1100

33

38

1050

1292

38

1150

1700

Trzy osie

12

38

1150

1400

38

1200

1500

  1. autobusy w zależności od liczby miejsc siedzących:

a) mniej niż 30 miejsc 800 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.300 zł

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do dowozu dzieci do szkół będące w posiadaniu gminy i środki transportowe będące we władaniu jednostek straży pożarnej.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 19 grudnia 2002 r w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.