Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

W sprawie: od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/94/03

Rady Miejskiej w Białym Borze

Z dnia 03 grudnia 2003 r

W sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz. 84: zmiana Dz. U z 2002 r Nr 200 poz. 1683, Dz. U z 2003 roku Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039)

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii Komisji Rady

Uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. od 1 m 2 budynków mieszkalnych lub ich części powierzchni użytkowej 0,45 zł

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej:

a) na której prowadzona jest działalność handlowa, produkcyjna, usługowa i turystyczna 14.00, - zł

3. od pozostałych budynków lub ich części od 1 m 2 powierzchni użytkowej

a) stawka podstawowa 4,80 zł

b) budynki gospodarcze w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza (z wyjątkiem warsztatów i garaży) będące w posiadaniu emerytów i rencistów byłych rolników a także emerytów i rencistów byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych 1.70 zł

4. od 1 m 2 powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,49 zł

5. od 1 m 2 powierzchni domków letniskowych i rekreacyjnych w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza 5,82 zł

6. od budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna - 2% wartości.

7. od 1 m 2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

a) na których prowadzona jest działalność handlowa, produkcyjna lub usługowa i turystyczna 0,55 zł

8. od 1 m 2 od pozostałych gruntów 0,12 zł

9. grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne od 1 ha 3,41 zł

10. od 1 m 2 powierzchni budynków lub ich części związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym 5.00 zł

§ 2. Oprócz zwolnień ustawowych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r /Dz. U Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami / zwalnia się z podatku:

  1. nieruchomości lub ich części przekazane na potrzeby jednostek pomocniczych gminy, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostek budżetowych podporządkowanych organom gminy,

  2. budowle, rurociągi i sieci rozdzielcze służące wytwarzaniu i przesyłaniu wody oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,

  3. budowle nowo wybudowane lub zmodernizowane oraz sieci przesyłowe ciepłownicze i rozdzielcze gazu ziemnego lub propanu technicznego służące wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji gazu oraz ciepła pochodzącego z tych źródeł, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/349/02 Rady Miejskiej w Białym Borze w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z dnia 29 czerwca 2002 roku.

  4. budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności handlowej, w których prowadzona jest działalność po raz pierwszy, w wysokości:

    1. 75% należnego podatku w pierwszym roku działalności,

    2. 50% należnego podatku w drugim roku działalności

    3. 25% należnego podatku w trzecim roku działalności,

§ 3. Zwolnienia o których mowa w § 2 przyznawane są na wniosek podatnika.

§ 4. Określa się wzory informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, dla osób fizycznych i prawnych, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Białym Borze Nr III/20/02 z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 r.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości naliczanego od 1 stycznia 2004 roku.