Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

W sprawie: opłata targowa


Uchwała Nr XIII/91/03

Rady Miejskiej w Białym Borze

Z dnia 03 grudnia 2003 r

W sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru w 2004 roku

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz. 84, ze zmianami, Dz. U Nr 200 poz. 1683 D. U. z 2003 r Nr 96 poz. 874 i Nr 110 poz. 1039)

Rada Miejska po wysłuchaniu opinii Komisji Rady

uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej na rok 2004 pobieranej od osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na terenie miasta i gminy:

- przy sprzedaży z wozu konnego lub samochodu osobowego 15,00 zł

  • przy sprzedaży z samochodu ciężarowego (żuka, nysy, przyczep, itp.) 15,00 zł

  • przy sprzedaży obnośnej i z drobnych pojazdów 5,00 zł

§ 2. Opłata targowa pobierana jest przez gminny zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. Rozliczenie pobranej opłaty następować będzie do 15- tego dnia następnego miesiąca.

§ 3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40% zainkasowanej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białego Boru.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Białym Borze Nr III/17/02 z dnia 19 grudnia 2002 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

§ 6. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do opłat pobieranych od 1 stycznia 2004 roku.