Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Atrakcyjne działki budowlane niedaleko centrum miasta, w pobliżu plaży nad jeziorem Łobez , w zaciszu pól i łąk i z dala od hałasu ulicznego.

Gmina Biały Bór oferuje na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane 

niedaleko centrum miasta, w pobliżu plaży nad jeziorem Łobez ,

w zaciszu pól i łąk i z dala od hałasu ulicznego.

 
Położenie
Location
Nazwa miejsca
Site name
Kaliska na granicy administracyjnej miasta Biały Bór.
Miasto - Biały Bór ul. Kwiatowa
Miasto/Gmina
Town/Commmunity
Miasto - Gmina Biały Bór
Powiat
District
Szczecinek
Województwo
Province
Zachodniopomorskie
Maks. dostępna powierzchnia
(w jednym kawałku)
Max area avaible (as one piece)
Działek o pow. 980 do 1240 m2 pod zabudowę mieszkaniową
2 działki pod zabudowę mieszkaniową z usługami o pow. 0.3040 ha i o pow. 0.2324 ha
Informacje dotyczące nieruchomości
Property information
Właściciel/Właściciele
Owner/Owners
 Gmina Biały Bór
Rodzaj własności
Type of ownership
Sprzedaż na własność w I przetargu 3 dekada sierpnia 2010r.
Ograniczenia własności
Ownership restrictions
Bez ograniczeń – droga dojazdowa utwardzona. W pobliżu sieć wodociągowa i kanalizacyjna w trakcie uzgodnienia w zakresie dostawy energii elektrycznej. Budowa dróg osiedlowych przewidziana na 2012 r. Przez dz. nr 112/45 do 112/53 i dz. nr 112/60,112/63,112/64, 112/78 przebiega linia energetyczna napowietrzna, która zostanie przeniesiona w 2012 r.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Zoning
Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 2 dz. przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami . Prawomocne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Numery działek
Plot numbers
112/45 do 112/80 pod zabudowę mieszkaniową, nr 112/74 i 112/79 zabudowa mieszkaniowa z usługami
Charakterystyka gruntów
Land specification
Klasyfikacje gruntów
Soil grade
 Dz. sklasyfikowane jako grunty orne wymagające wyłączenia faktycznego poprzez uzyskanie decyzji wyłączeniowej w Starostwie Powiatowym w Szczecinku.
Różnica poziomów terenu
Differences in land level
0,5 m
Obecne użytkowanie
Present usage
Niezagospodarowany, nie użytkowany, częściowo zadrzewione samosiewem
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Soil and undeground water pollution
Nie występują
 
Materiały odpadowe na terenie
Existing waste materials on site
Nie występują
Poziom wód podziemnych
Undeground water level
19 m
Ryzyko wystąpienia zalań
i wstrząsów podziemnych
Risk of flooding and earthquakes
Nie występuje
Istniejące nadziemne
i podziemne linie wysokiego napięcia i inna infrastruktura
Exiting underground and overhead lines and infrastructure on the site
Sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna zbiorcza, linia
 telefoniczna, w pobliżu działek. Działki przecięte drogą utwardzoną z chodnikami
Przeszkody podziemne
Underground obstacles
Nie występują
Ograniczenia ekologiczne
Ecological restrictions
Nie występują
Ryzyko wystąpienia znalezisk archeologicznych
Risk of archeological findings
Nie stwierdzono.
Zabudowania, obiekty pod ochroną i zieleń
znajdujące się na terenie
Protected buildings, objects and green coverage on site
Działki niezabudowane , istniejący drzewostan i ukształtowanie terenu do zachowania
Budynki/Ograniczenia budowlane
Buildings/Building restrictions
Obszar zabudowany
Building coverage
Brak zabudowy na działkach , w pobliżu 200m osiedle domków jednorodzinnych 18 działek
Ograniczenia wysokości budynków
Height limit if any
Do 2 kondygnacji, dachy pochyłe dwu lub wielospadowe,
Strefa buforowa
Buffer zone
-
Zabudowania mieszkalne
w pobliżu
Nearest habitation building (distance)
 Około 200 m – osiedle mieszkaniowe wielorodzinne. Do centrum miasta 500 m. 
Inne zakłady w pobliżu lokalizacji
Another plants invicinity of the site
Zakład produkcyjny wyrób domków rekreacyjnych. Inne zakłady produkcyjne w pobliżu nie występują
Połączenia transportowe – odległości
Transport connections - distances
Droga dojazdowa do działki (rodzaj drogi)
Nearest access road to the plot (type of the access road)
Droga o nawierzchni asfaltowej gminna - ul. Kwiatowa, zjazd do drogi krajowej relacji Warszawa – Kołobrzeg
Autostrada/Droga krajowa
Nearest highway/National road
Zjazd na skrzyżowaniu- rondo ulic z drogi krajowej Słupsk – Chojnice nr 20 i 26
Kolej
Railway track
Stacja kolejowa Biały Bór– relacji Szczecinek – Słupsk około 1 km
Bocznica kolejowa
Railway siding
Na stacji kolejowej Biały Bór – około 1,5 km
Centrum spedycyjne
Distribution center
 Szczecinek – 30 km
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
Nearest international aiport
Goleniów – 150 km
Najbliższy port morski
Nearest merchant
Kołobrzeg –117 km
Cena
Price
Cena gruntu
Land price
23 do 27 zł za 1 m2
Istniejąca infrastruktura
Existing infrastructure
Elektryczność
Electricity
Na działkach brak, w pobliżu 250 m trafostacja. Budowa przyłącza na wniosek właściciela działki na warunkach Zakładu Energetycznego Rejon Szczecinek
Napięcie
Voltage
Wg zgłoszenia
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from the boundary)
Około 250m.
Gaz
Gas
300 m od granicy
Rodzaj
Type
Ziemny
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from the boundary)
1020 m
Kanalizacja
Sewage
Kanalizacja Zbiorcza - odległość – 150 m od działek
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from the boundary)
150 m. W przypadku doprowadzenia sieci wod-kan i wybudowania dróg utwardzonych przez gminę (planowany 2012r)naliczone zostaną opłaty adiacenckie
Śmieci
Waste disposal
 zbiórka do pojemników w obrębie działki, odbiór przez wyspecjalizowane 2 firmy działające na terenie gminy na podstawie indywidualnej umowy.
Odbiór nieczystości płynnych bezpośrednio do miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej około 1200 m na podstawie indywidualnej umowy
Telekomunikacja
Telecommunication
Światłowód podziemny 150 m
Odległość przyłącza od granicy działki
Connection point (distance from the boundary)
100 m
Uwagi
Comments
 
Przyłącza do infrastruktury według odrębnych uzgodnień z Zakładem Energetycznym w zakresie dostawy prądu, Telekomunikacją w zakresie przyłącza telefonicznego, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku, filia w Białym Borze w zakresie sieci wod-kan, i wywozu odpadów- indywidualny przez 2 usługodawców .
Załącznik
Enclosure
 
Mapa sytuacyjno wysokościowa z lokalizacją działek i decyzja o warunkach zabudowy w Urzędzie Miejskim.
Osoba do kontaktu
Contact
 
 Aneta Kwolek- Marczewska , Władysław Kostiw 
 zdjęcia niektórych działek

164 KBPobierz