Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU O G Ł A S Z A II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – wypoczynku indywidualnego Rokowaniami objęte są nieruchomości położone w obrębie Drzonowo miejscowość Dołgie gmina Biały Bór oznaczo

Na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 29/10 z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych z uwzględnienie art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r nr 102, poz.651 ze zmianami). 
 
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
O G Ł A S Z A   II ROKOWANIA
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową – wypoczynku indywidualnego  
Rokowaniami objęte są nieruchomości położone w obrębie Drzonowo miejscowość Dołgie
gmina Biały Bór oznaczone jako działki:
 
Lp.
Numer geodezyjny nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomości w ha
Nr księgi wieczystej
Forma zbycia
nierucho-
mości
Cena wywo- ławcza na rokowania netto /20 zł
za 1 m2
Cena zaliczki
1.
198/317
0,2858
17461
własność
57.160
2500,00
2.
198/318
0,1497
17461
własność
29.940
2000,00
3.
198/319
0,2137
17461
własność
42.740
2000,00
4.
198/320
0,2866
17461
własność
57.320
2500,00
5.
198/321
0,2099
17461
własność
41.980
2000,00
6.
198/322
0,1933
17461
własność
38.660
2000,00
7.
198/324
0,1965
17461
własność
39.300
2000,00
8.
198/325
0,2019
17461
własność
40.380
2000,00
9.
198/326
0,1916
17461
własność
38.320
2000,00
10.
198/327
0,1363
17461
własność
27.260
1500,00
11.
198/328
0,1557
17461
własność
31.140
1600,00
12.
198/329
0,1349
17461
własność
26.980
1500,00
13.
198/330
0,1556
17461
własność
31.120
1600,00
14.
198/331
0,1505
17461
własność
30.100
1500, 00
15.
442
0,1503
17461
własność
30.060
1500,00
16.
198/334
0,1496
17461
własność
29.920
1400,00
17.
198/335
0,1634
17461
własność
32.680
1600,00
18.
198/337
0,1572
17461
własność
31.440
1500,00
19.
198/338
0,1393
17461
własność
27.860
1400,00
20.
198/339
0,2029
17461
własność
40.580
2000,00
21.
198/340
0,1348
17461
własność
26.960
1300,00
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.). Zbywane nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową – wypoczynku indywidualnego oraz budynków gospodarczo-garażowych. Działki nie są uzbrojone, trwają przygotowania do budowy sieci wodnokanalizacyjnej. Nieruchomości posiadają dojazd drogą gminna utwardzoną . Nieruchomości wymagają indywidualnego wystąpienia o wyłączenie z użytkowania rolniczego. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do udziału w rokowaniach mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.
Rokowania z udziałem oferentów odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10 w dniu 28 grudnia   2010 r. godz. 11,00
 Nieruchomości nie posiadają obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
Dla nieruchomości przeprowadzono Cztery przetargi ustne nieograniczone przeprowadzone w 2009 oraz 2 przetargi w 2010r. - i 2 przetargi w 2010r., oraz I Rokowania w 2010r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Biały Bórul. Żymierskiego 10, w terminie do dnia 23 grudnia 2010 r. do godz. 14,00. Minimalna cena nieruchomości nie może być niższa od podanych w tabeli cen wywoławczych.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w kwocie
podanej w tabeli.
Zaliczka powinna być wpłacona najpóźniej do dnia 23 grudnia 2010 r. przelewem na rachunekUrzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011- z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……”.
W przypadku zgłoszenia dwóch ofert na jedną nieruchomość komisja przeprowadzi dodatkowe rokowania ustne w tym samym dniu.
Zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
w podanym terminie, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zgłoszenie oferty do rokowań powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
    Wyniki rokowań zostaną ogłoszenie o godz. 14,00 w dniu zamknięci rokowań . Termin popisania umowy notarialnej zostanie podany w ciągu 14 dni od zakończenia rokowań. Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14 , pokój nr 20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@bialybor.com.pl
    Działki szczególnie polecane są dla pasjonatów i osób ceniących sobie cisze, spokój i obcowanie z naturą.

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

 
FRANCISZEK LECH KWAŚNIEWSKI