Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU ogłsza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż I części zespołu działek w obrębie Kaliska na dzień 03.11.2010


Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603
ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108), Zarządzenia Burmistrza Białego Boru
nr 88/10 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 29.07. 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych.

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
O G Ł A S Z A
II przetarg ustny nieograniczony
Na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą, położonych w obrębie ewidencyjnym Kaliska Gmina Biały Bór:
 
Lp.
Numer geodezyjny nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomości w ha
Nr księgi wieczystej
Forma zbycia
nieruchomości
Cena wywoławcza netto w zł
Wadium w zł
Postąpienie minimalne
w zł
Godzina przetargu
1.
Działka nr
112/46
 
0,1287 ha
KO1I00022255/4
własność
 
38.610 zł
3.500
400
10.00
2.
Działka nr 112/45
 
0,1512 ha
KO1I00022255/4
własność
45.600 zł
4.000
 400
10.00
3.
Działka nr
112/50
0,1311ha
KO1I00022255/4
własność
39.330 zł
4.000
400
10.00
4.
Działka nr
112/51
0,1317 ha
KO1I00022255/4
własność
39.510 zł
4.000
400
10.00
5.
Działka nr
112/52
0,1324 ha
KO1I00022255/4
własność
39.720 zł
4.000
400
10.00
6.
Działka nr
112/53
0,1436 ha
KO1I00022255/4
własność
43.080 zł
4.300
400
10.30
7.
Działka nr
112/59
 
0,1224 ha
KO1I00022255/4
własność
36.720 zł
3.500
400
10.30
8.
Działka nr
112/60
 
0,1433 ha
KO1I00022255/4
własność
42.990 zł
4.500
400
10.30
9.
Działka nr
112/63
 
0,1305 ha
KO1I00022255/4
własność
41.8500 zł
4.000
400
10.30
10.
Działka nr
112/57
0,1283 ha
KO1I00022255/4
własność
38.490 zł
3.500
400
10.30
11.
Działka nr
112/58
0,1390 ha
KO1I00022255/4
własność
41.700 zł
4.000
400
11.00
 
12.
Działka nr
112/61
0,1300 ha
KO1I00022255/4
własność
39.000 zł
3.900
400
11.00
13.
Działka nr
112/62
0,1369 ha
KO1I00022255/4
własność
41.070 zł
4.000
400
11.00
14.
Działka nr
112/66
0,1103 ha
KO1I00022255/4
własność
33.090 zł
3.200
400
11.00
15. 
Działka nr
112/64
0,1098 ha
KO1I00022255/4
własność
32.900 zł
3.200
400
11.00
16
Działka nr
112/69
0,1059 ha
KO1I00022255/4
własność
31.770 zł
3.200
400
11.00
17
Działka nr
112/70
0,1246 ha
KO1I00022255/4
własność
37.380 zł
3.700
400
12.00
18.
Działka nr
112/71
0,1256 ha
KO1I00022255/4
własność
37.680 zł
3.700
400
12.00
19.
Działka nr
112/72
0,1248 ha
KO1I00022255/4
własność
37.440 zł
3.700
400
12.00
20.
Działka nr
112/73
0,1252 ha
KO1I00022255/4
własność
37.560 zł
3.700
400
12.00

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.)
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10
w dniu 03 listopada 2010 r.
 w godzinach jak podano w tabeli.
Zbywane nieruchomości zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone są pod budowę budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego z infrastrukturą. Działki nieuzbrojone, trwają przygotowania do budowy infrastruktury sieci wodnokanalizacyjnej i dróg wewnętrznych.
Po doprowadzeniu uzbrojenia naliczone zostaną opłaty adiacenckie w wys. 30% różnicy wartości działki, pomiędzy wartością działki przed nabyciem a wartością działki po ich uzbrojeniu. Opłaty
te mogą zostać rozłożone na raty. Nieruchomości wymagają indywidualnego wystąpienia o wyłączenie
z użytkowania rolniczego. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
  1. Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 30 października 2010 roku,
    (za datę wniesienia wadium (dla każdej działki odrębnie) uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno O/Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później
    niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
  2. Okazanie komisji przetargowej:
-          oryginału dowodu wniesienia wadium,
-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
-          w przypadku osób prawnych aktualnego wypisu z rejestru - właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu
są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń.
W przypadku ubiegania się o nabycie działek przez cudzoziemców, niezbędne jest przed przystąpieniem do przetargu okazanie Komisji przetargowej stosownego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)
W przypadku nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu
z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej
w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od poniedziałki do piątku w godz. 8-14, pokój nr 20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520, fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną
na adresy: nieruchomosci@bialybor.com.pl,
e-mail gmina@bialybor.com.pl.
Działki szczególnie polecane są dla pasjonatów i osób ceniących sobie cisze, spokój i obcowanie
z naturą
.
 
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
FRANCISZEK LECH KWAŚNIEWSKI
 
 

Ogłoszenie przetargu

170 KBPobierz