Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru O G Ł A S Z A II przetarg ustny nieograniczony Na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą ...

Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108), Zarządzenia Burmistrza Białego Boru nr 55./10BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 31 maja  2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych.


Burmistrz Białego Boru

O G Ł A S Z A

II przetarg ustny nieograniczony
Na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z infrastrukturą
 
Lp.
Numer geodezyjny nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomo-ści w ha
Nr księgi wieczystej
Forma zbycia
nierucho-
mości
Cena wywoławcza
w zł
netto
Wadium w zł
Postąpienie minimalne w zł
Godzina przetar-gu
1.
147/8 obręb 03 m Biały Bór
0,0671 ha
17178
własność
22.000
2.500
300
10.00
2.
147/4 obręb 03 miasta Biały Bór
 
0,0701 ha
17178
własność
22.000
2.500
300
10.15
3.
 Nr 147/3 obręb 03 miasta Biały Bór
 
0,0701 ha
17178
własność
22.000
2.500
350
10.30
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.)
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10 w dniu 27 września 2010 r. .
 
Zbywane nieruchomości zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczone są pod budowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą oraz budynku garażowego. Działki uzbrojone, trwają przygotowania do budowy sieci wodnokanalizacyjnej. Nieruchomości posiadają dojazd drogą lokalną utwardzoną. Nieruchomości wymagają indywidualnego wystąpienia o wyłączenie z użytkowania rolniczego. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
  1. Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 24 września 2010 roku, (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
  2. Okazanie komisji przetargowej:
oryginału dowodu wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń.
W przypadku ubiegania się o nabycie działek przez cudzoziemców, niezbędne jest przed przystąpieniem do przetargu okazanie Komisji przetargowej stosownego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)
W przypadku nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu
z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne
i sądowe ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14 , pokój nr 20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@bialybor.com.pl

Działki szczególnie polecane są dla pasjonatów i osób ceniących sobie cisze, spokój i obcowanie z naturą.


BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
FRANCISZEK LECH KWAŚNIEWSKI 

Ogłoszenie przetargu

143 KBPobierz