Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

*Burmistzr Białego Boru OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Biały Bór, oznaczonej: ...

Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108), Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 38/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych

Burmistzr Białego Boru

O G Ł A S Z A

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Biały Bór, oznaczonej:

Położenie
nieruchomości
obręb
Nr
działki
Powierz-
chnia w ha
Klasy- fikacja
Opis nieruchomości/
przeznaczenie
Numer
KW
Cena wywoławcza
 w zł
Podatek VAT
Wadium
w zł
Postąpienie
min.
Drzonowo m. Świerszczewo
nr 182/13 i 182/14
 
 
1,2765
 
0,1505
razem
1,4270
 
gr orne IIIb, IVb, IVb,
N-0.5429
 
 
Działki na cele rolne, położone wśród pól poza zapleczem wsi , po rekultywacji wysypiska odpadów, niezabudowane,
 nieuzbrojone. Umowa warunkowa pierwszeństwem nabycia przez ANRSP.
31718
18.000 
 
zwolniony
1.800
180 zł
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani zobowiązaniami.
Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic geodezyjnych nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2010 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń UM w Białym Borze ul. Żymierskiego 10.
W przetargu mogą brać udział osoby, które:
  1. Wpłacą wadium w wysokości 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych), najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2010 roku, na konto Urząd Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działek nr 182/13 i 182/14”. Dowód wpłaty do pobrania w p. nr 20 tutejszego urzędu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
  2. Stawią się osobiście na przetargu lub okażą stosowne pełnomocnictwo.
  3. Osoby fizyczne przedłożą dokument tożsamości, a osoby prawne pełnomocnictwo uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu.
  4. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz.1758 z późn. zm.)
  5. Przed przystąpieniem do przetargu złożą oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.
  6. Przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium
Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe.


Ogłoszenie Przetargu

255 KBPobierz