Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

-Burmistrz Białego Boru -OGŁASZA, IV przetarg ustny nieograniczony

Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 42/08 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych Burmistrz Białego Boru zaprasza do inwestowania i lokowania swojego kapitału w nieruchomości gruntowe położone na tereni Gminy Biały Bór. W dobie światowego kryzysu gospodarczego, najlepsza inwestycją i dobrym sposobem na lokowanie swojego kapitału zawsze był i nadal jest zakup nieruchomości. Mamy Państwu do zaoferowania szczególnie atrakcyjne działki, przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych, położone w odległości około 500 m od pięknego rynnowego jeziora Dołgie w obrębie Drzonowo.

Na sprzedaż poniższych nieruchomości Burmistrz Białego Boru
 

 O G Ł A S Z A
IV przetarg ustny nieograniczony
 
Lp.
Numer geodezyjny nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomo-ści w ha
Nr księgi wieczystej
Forma zbycia
nierucho-
mości
Cena wywoławcza
w zł
netto
Wadium w zł
Postąpienie minimalne w zł
Godzina przetar-gu
1.
198/317
0,2858
17461
własność
71.500
7.150
715
9.00
2.
198/318
0,1497
17461
własność
37.500
3.750
375
9.15
3.
198/319
0,2137
17461
własność
53.500
5.350
535
9.30
4.
198/320
0,2866
17461
własność
71.700
7.170
717
9.45
5.
198/321
0,2099
17461
własność
52.500
5.250
525
10.00
6.
198/322
0,1933
17461
własność
48.500
4.850
485
10.15
7.
198/324
0,1965
17461
własność
50.000
5.000
500
10.30
8.
198/325
0,2019
17461
własność
50.500
5.050
505
10.45
9.
198/326
0,1916
17461
własność
47.900
4.790
479
11.00
10.
198/327
0,1363
17461
własność
34.000
3.400
340
11.15
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.)
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10 w dniu 11 września 2009 r.
Opis nieruchomości:
Sprzedawane działki położone są w atrakcyjnym i ekologicznie czystym zakątku Gminy Biały Bór w miejscowości Dołgie obręb ewidencyjny Drzonowo, w odległości około 500 m od brzegu pięknego jeziora rynnowego Dołgie o pow. 310,8 ha, otoczonego lasami. Najbliższa okolica jest słabo zaludniona, ciesząca się popularnością wśród koneserów ciszy i dziewiczej przyrody, Ze względu na przepiękny krajobraz jest wymarzona dla amatorów wędrówek pieszych i rowerowych, dla miłośników grzybobrania i wędkowania.
Zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczo-garażowych. Działki nie są uzbrojone, posiadają dojazd drogą gminną utwardzoną. Nieruchomości wymagają indywidualnego wystąpienia o wyłączenie z użytkowania rolniczego. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
  1. Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 8 września 2009 roku, (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
  2. Okazanie komisji przetargowej: oryginału dowodu wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń
W przypadku ubiegania się o nabycie działek przez cudzoziemców, niezbędne jest przed przystąpieniem do przetargu okazanie Komisji przetargowej stosownego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)
W przypadku nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Przetargi na zbycie powyższych nieruchomości odbyły się w dniach 31 lipca 2008 r., 28 października 2008 r., 5 czerwca 2009 r.
Działki według ewidencji gruntów sklasyfikowane są jako grunty orne RV i RVI, wobec czego przy ich sprzedaży obowiązuje art. 3 ust.4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – prawo pierwokupu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14 , pokój nr 20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@bialybor.com.pl
                                                                             Zapraszam do udziału w przetargu
 
                                                                                Franciszek Lech Kwaśniewski


Ogłoszenie oraz zdjęcia okolicy .zip

292 KBPobierz