Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

-Burmistrz Białego Boru O G Ł A S Z A III przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się dnia 31 lipca 2009 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze, przy ul. Żymierskiego 10.

Burmistrz Białego Boru

Zaprasza do inwestowania i lokowania swojego kapitału w nieruchomości gruntowe położone na terenie Gminy Biały Bór. W dobie światowego kryzysu gospodarczego najlepszą inwestycją i dobrym sposobem na lokowanie swojego kapitału zawsze był i nadal jest zakup nieruchomości. Mamy Państwu do zaoferowania szczególnie atrakcyjne działki przeznaczone pod budowę domów jednorodzinnych, położone w odległości około 500 m od pięknego rynnowego jeziora Dołgie w obrębie Drzonowo w Gminie Biały Bór.

Na sprzedaż poniższych nieruchomości Burmistrz Białego Boru

O G Ł A S Z A

III przetargi ustne nieograniczone, które odbędą się dnia 31 lipca 2009 r. wsali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze, przy ul. Żymierskiego 10.
 
Lp.
Numer geodezyjny nieruchomości
Powierzchnia
nieruchomo-ści w ha
Nr księgi wieczystej
Forma zbycia
nierucho-
mości
Cena wywoławcza
w zł
netto
Wadium w zł
Postąpienie minimalne w zł
Godzina przetar-gu
1.
198/328
0,1557
17461
własność
39.000
3.900
390
10.00
2.
198/329
0,1349
17461
własność
33.800
3.380
338
10.15
3.
198/330
0,1556
17461
własność
38.900
3.890
389
10.30
4.
198/331
0,1505
17461
własność
37.700
3.770
377
10.45
5.
422
0,1503
17461
własność
37.600
3.760
376
11.00
6.
198/334
0,1496
17461
własność
37.400
3.740
374
11.15
7.
198/335
0,1634
17461
własność
40.900
4.090
409
11.30
8.
198/337
0,1572
17461
własność
39.300
3.930
393
11.45
9.
198/338
0,1393
17461
własność
34.900
3.490
349
12.00
10.
198/339
0,2029
17461
własność
50.800
5.080
508
12.15
11.
198/340
0,1348
17461
własność
33.700
3.370
337
12.30
 
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 % zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz.535 ze zm.)
Opis nieruchomości:
Sprzedawane działki położone są w atrakcyjnym i ekologicznie czystym zakątku Gminy Biały Bór w miejscowości Dołgie obręb ewidencyjny Drzonowo w odległości około 500 m od brzegu pięknego jeziora rynnowego Dołgie o pow. 310,8 ha, otoczonego lasami. Najbliższa okolica jest słabo zaludniona, ciesząca się popularnością wśród koneserów ciszy i dziewiczej przyrody. Ze względu na przepiękny krajobraz jest wymarzona dla amatorów wędrówek pieszych i rowerowych, dla miłośników grzybobrania i wędkowania.
Zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków gospodarczo-garażowych. Działki są nieuzbrojone, posiadają dojazd drogą gminną utwardzoną. Nieruchomości wymagają indywidualnego wystąpienia o wyłączenie z użytkowania rolniczego. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne. Działka według ewidencji gruntów sklasyfikowana jest jako grunty orne RV i RVI, wobec czego przy jej sprzedaży obowiązuje art. 3 ust.4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – prawo pierwokupu przysługujące Agencji Nieruchomości Rolnych.
I przetargi na sprzedaż powyższych nieruchomości odbyły się w dniu 12 września 2008 r., II przetargi odbyły się w dniu 8 maja 2009 r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 28 lipca 2009 roku, (za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do okazania komisji przetargowej: oryginału dowodu wniesienia wadium, w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
W przypadku ubiegania się o nabycie działek przez cudzoziemców, niezbędne jest przed przystąpieniem do przetargu okazanie Komisji przetargowej stosownego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie przystąpi bez usprawiedliwienia w ustalonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14 , pokój nr 20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@bialybor.com.pl
                                                                             Zapraszam do udziału w przetargu
 
                                                                                Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik

19.9 KBPobierz