Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

"Góra piachu" Burmistrz Białego Boru zaprasza do inwestowania i lokowania swojego kapitału w nieruchomości położone na terenie Gminy Biały Bór.

Burmistrz Białego Boru zaprasza do inwestowania i lokowania swojego kapitału w nieruchomości położone na terenie Gminy Biały Bór.

Atrakcyjne tereny inwestycyjne w na terenie naszej Gminy są dobrym sposobem na pewne ulokowanie swojego kapitału w dobie światowego kryzysu gospodarczego.

Mamy Państwu do zaoferowania szczególną nieruchomość :
 
tzw. „POMORSKĄ GÓRĘ PIACHU”
o pow. ogólnej 30,6287 ha
lokalizacja: obręb Sępolno Małe
 

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA POWYŻSZĄ NIERUCHOMOŚĆ.

Cena wywoławcza nieruchomości – 15.000.000 zł netto (słownie: piętnaście milionów zł.)

Postąpienie minimum – 150.000 zł
Wadium – 1.500.000 zł
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 
Data i miejsce przetargu: 15 maja 2009 r. godz. 10.00
Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze
Ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór
 

W skład proponowanej nieruchomości wchodzą działki o numerach:

     184/11 o pow.3,2672 ha, KW nr 39861

          164/6 o pow. 0,1500 ha, KW nr 39683

     164/8 o pow. 0,0800 ha, KW nr 39683

      166/18 o pow. 0,2731 ha, KW nr 39861

    165/2 o pow. 9,8500 ha, KW nr 39683

    165/7 o pow. 9,8700 ha, KW nr 39683

      166/17 o pow. 0,7297 ha, KW nr 39861

                                           184/12 o pow. 2,3687 ha, KW nr 39

    183/5 o pow. 4,0400 ha, KW nr 39861

 
Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego określona jest jako tereny górnicze do rekultywacji w zakresie możliwości prowadzenia działalności produkcyjno-wytwórczej przy wykorzystaniu nadkładu znajdującego się na w/w działkach, docelowo na prowadzenie działalności usługowej w zakresie turystyki.
 
 

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w obrębie Sępolno Małe w odległości około 3 km od Białego Boru. Jest to zwałowisko niezrekultywowanego nasypu po wydobyciu kruszywa z miejscowej kopalni, wysokość maks. ok. 65,5 m, wysokość n.p.m. 245 m., na działkach nr 184/11 i 183/5 znajdują się dwa akweny wodne.

Szacunkowo na zwałowisku znajduje się około 8 milionów ton piasku o ziarnistości 0-2 mm. Kruszywo to może być zastosowane w budownictwie do produkcji zapraw i betonów, wytwarzania elementów ściennych i stropowych oraz jako podsypki wyrównujące i izolujące., może służyć do produkcji białej cegły, polbruku itp. Istnieje również możliwość stworzenia z powstałej „góry piachu” sztucznego wyciągu narciarskiego, wieży widokowej, czy innej atrakcji turystycznej. Gmina Biały Bór jest ośrodkiem wczasowym, położonym w pięknym zakątku województwa zachodniopomorskiego, w krainie lasów i jezior, charakteryzującym się czystym powietrzem i zadziwiającą przyrodą. Tereny wokół nieruchomości są bardzo atrakcyjne, szczególnie dla amatorów sportów wodnych, wędrówek pieszych i rowerowych, dla miłośników grzybobrania i wędkowania. Dodatkowym atutem sprzyjającym rozwojowi naszej Gminy jest położenie geograficzne na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych nr 20 - trasa łącząca Poznań-Gdańsk oraz drogi nr 25 trasa łącząca Kołobrzeg - Warszawa.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi powiatowej utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, natomiast pobór wody z własnej studni, wykonanej na koszt nabywcy. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani zobowiązaniami.

 
 

 

Nieruchomość o wymiarach: wysokość maks. ok. 65 m, wysokość n.p.m. 245 m,

Na działkach nr 184/11,184/12 i 183/5 znajduje się akwen wodny.

 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 

Wpłacenie wadium w wysokości 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), do dnia 12 maja 2009 roku, (liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż Pomorskiej Góry Piachu”. Wadium nabywcy zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku ubiegania się o nabycie działek przez cudzoziemców, niezbędne jest przed przystąpieniem do przetargu okazanie Komisji przetargowej stosownego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń.

Przed otwarciem przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz do przedłożenia oryginałów dowodów wpłaty wadium.

W przypadku uchylenia się wyłonionego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy przetarg ze skutkiem negatywnym odbył się w dniu 25 lipca 2008 r.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14 , p. nr

20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: nieruchomosci@bialybor.com.pl

Wszelkich informacji udziela również Burmistrz Białego Boru pod nr tel. 0-600-493-831 oraz 0 94 37 26 009.

 

                                                                             Zapraszam do udziału w przetargu

 

                                                                               Franciszek Lech Kwaśniewski

 

Ogłoszenie przetargu

318 KBPobierz