Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU OG Ł A S Z A VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażami, będących własnością ...

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 50/07 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych, Zarządzenia Nr 14/08 z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany części Zarządzenia nr 50 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych

OG Ł A S Z A
VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z garażami, będących własnością Gminy Biały Bór, opisanych w księdze wieczystej KW nr 30658 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku, położonych w obrębie 03 miasta Biały Bór przy ul. Słonecznej, oznaczonych według ewidencji gruntów:
         1. działka nr 24/7 o pow. 0,1199 ha

-         cena wywoławcza brutto– 25.000 zł ( w tym podatek VAT)

-         wadium – 2.500 zł

-         postąpienie minimum – 250 zł

         2. działka nr 24/8 o pow. 0,1211 ha

-         cena wywoławcza brutto– 25.000 zł ( w tym podatek VAT)

-         wadium – 2.500 zł

-         postąpienie minimum – 250 zł

         3. działka nr 24/9 o pow. 0,1211 ha

-         cena wywoławcza brutto– 25.000 zł ( w tym podatek VAT)

-         wadium – 2.500 zł

-         postąpienie minimum – 250 zł

 

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 5 MARCA 2009 r. kolejno na dz. nr 24/7 o godz. 10.00,    na dz. nr 24/8 o godz. 10.15,    na dz. nr 24/9 o godz. 10.30, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze.

Działki będące przedmiotem sprzedaży położone są na obrzeżach miasta Biały Bór przy ul. Słonecznej (w kierunku Miastka), na terenie osiedla mieszkaniowego, charakteryzującego się ciszą i spokojem. W najbliższej okolicy rozciągają się tereny zielone, częściowo zadrzewione. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi gminnej nieutwardzonej. Działki są nieuzbrojone. W odległości kilkudziesięciu metrów znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz energetyczna. Gmina Biały Bór do końca marca 2009 roku dokona uzbrojenia działek w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Po doprowadzeniu infrastruktury technicznej nabywcy zostaną obciążeni opłatą adiacencką. Gmina Biały Bór nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich ani zobowiązaniami. Przetargi na zbycie powyższych nieruchomości odbyły się w dniach 14 grudnia 2007 r., 10 kwietnia 2008 r., 18 czerwca 2008 r., 21 sierpnia 2008 r., 30 października 2008 r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:

Wpłacenie wadium w wysokości 3.200 zł, do dnia 2 marca 2009 r. (liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr ……” (na dowodzie wpłaty wadium należy obowiązkowo wpisać nr działki). Wadium nabywcy zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

W przypadku ubiegania się o nabycie działek przez cudzoziemców, niezbędne jest przed przystąpieniem do przetargu okazanie Komisji przetargowej stosownego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń .

Przed otwarciem przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz do przedłożenia oryginałów dowodów wpłaty wadium.

W przypadku uchylenia się wyłonionego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie wadium nie podlega zwrotowi.

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14 , p. nr

20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745 lub zapytanie przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail nieruchomosci@bialybor.com.pl

 

                                                                             Zapraszam do udziału w przetargu

                                                                               Franciszek Lech Kwaśniewski

 

Załącznik do ogłoszenia

441 KBPobierz