Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU OGŁASZA Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wynajem: - lokalu użytkowego położonego przy ul. Czujnej 6/1A w Białym Borze składającego się z 1 pomieszczenia o pow. 13,7 m2, wyposażonego ...

GN. 72243-II-3/08                                                                   Biały Bór, dnia 5 grudnia 2008 r.

 

Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108 )

O G Ł A S Z A
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wynajem:

-         lokalu użytkowego położonego przy ul. Czujnej 6/1A w Białym Borze składającego się z 1 pomieszczenia o pow. 13,7 m2, wyposażonego w energię elektryczną i dopływ wody bez urządzeń kanalizacyjnych i WC.

Cena wywoławcza: 4,50 zł za 1m2 netto
Wadium: 100,00 zł
Postąpienie: 0,50 zł za 1m2

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2009 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze ul. Żymierskiego 10.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej i nieuciążliwych usług.

Pomieszczenie usytuowane jest na parterze budynku w którym znajdują się dwa lokale mieszkalne będące własnością prywatną, na działce oznaczonej według ewidencji gruntów nr 193/4 o pow. ogólnej 99 m2 opisanej w księdze wieczystej KW nr 29269 prowadzonej przez Sąd rejonowy w Szczecinku.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia, na wniosek złożony do Burmistrza Białego Boru. Przedłużenie umowy na dalszy okres będzie uwarunkowane wywiązywaniem się najemcy z postanowień zawartej umowy bez zastrzeżeń.

Zastrzega się, że w przypadku nie rozpoczęcia działalności w ciągu 1 –go miesiąca od przekazania lokalu w najem, umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.                                               

Umowa najmu zawierać będzie następujące warunki:

1. Ponoszenie dodatkowych opłat za energię elektryczną, wodę, wywóz śmieci, odbiór nieczystości płynnych i podatku od nieruchomości.

2. Czynsz płatny będzie do dnia -10 każdego miesiąca bezpośrednio do zarządcy budynku – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze.

3. W przypadku nie uregulowania czynszu przez kolejne dwa okresy płatności lub nie dotrzymania warunków w zakresie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie, bądź poddzierżawienie lokalu osobie trzeciej bez uzgodnienia z zarządcą, umowa najmu zostanie wypowiedziana w ciągu 7 dni a najemca zobowiązany będzie do przywrócenia rzeczy najmowanej do stanu poprzedniego. W innych przypadkach umowa najmu lokalu, może być wypowiedziana przez każdą za stron w formie pisemnej za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.   

4. Przeprowadzenie remontu, adaptacji oraz wyposażenie pomieszczeń w dodatkowe urządzenia itp. nie będzie miało wpływu na obniżenie czynszu. Wynajmujący nie będzie

zwracał kosztów poniesionych przez najemcę z tytułu remontów i adaptacji pomieszczenia, które należy zgłosić i uzgodnić z zarządcą   przed rozpoczęciem prac.

5. Umowa najmu zostanie podpisana po 7 dniach od zakończenia przetargu z Zakładem     Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białym Borze. Objęcie lokalu w najem nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

 WARUNKIEM   PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU JEST :

Wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł do dnia 2 stycznia 2009 roku (liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Bank Spółdzielczy Sławno oddział w Białym Borze nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011. Wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od jego zakończenia.

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, uczestnik przetargu może wnieść skargę do Burmistrza Białego Boru ciągu 7 dni od jego zakończenia.

Klucze od pomieszczenia znajdują się w ZGKiM w Białym Borze ul. Sportowej 8, tel. 0-94-37-39-589. Lokal można oglądać w godz. pracy ZGKiM po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w p. nr 20 tutejszego urzędu lub telefonicznie pod nr 0-94-37-39-002 wew. 520

Ogłoszenie znajduje się stronie internetowej gminy Biały Bór – www. bialybor.com.pl

 
 

                                                                                      Zapraszam do udziału w przetargu

 

                                                                                         Franciszek Lech Kwaśniewski


wykaz

24 KBPobierz