Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru ogłasza Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż aparatu RTG wraz z zespołem urządzeń

GN. 7224-3/08                                                                  Biały Bór, dnia 10 września 2008 r.

 

BURMISTRZ  BIAŁEGO BORU

OGŁASZA

 

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż aparatu RTG wraz z zespołem urządzeń, który odbędzie się w dniu 25 września 2008 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10.
Przetargiem objęty jest zespół urządzeń, w skład którego wchodzą:

 

  1. Aparat RTG – POLYMOBIL 3 – jest to typowy aparat RTG do prześwietlania poszczególnych narządów badanego, ze względu na swoje małe wymiary pozwala operatorowi dokonywać prześwietlenia przy łóżku chorego. Nr fabryczny 4564100X0381, seria 03385516, Rok produkcji 1997, produkcja hiszpańska. Urządzenie eksploatowane było 10 lat, aktualnie sprawne technicznie, gotowe do eksploatacji, bez widocznych uszkodzeń.
  2. Stół do RTG marki SIMENS – służy do wglądu do wykonywanego zdjęcia RTG i ustalenia konkretnego obrazu przed wywołaniem na kliszę. Gotowy do eksploatacji, bez widocznych uszkodzeń.
  3. Parawan ołowiowy, służy do ochrony operatora przed nadmiernym promieniowaniem podczas wykonywania konkretnych zdjęć. Obserwację badanego dokonuje się przez umieszczone w nim okno. Gotowy do eksploatacji, bez widocznych uszkodzeń.
  4. Stojak do zdjęć – służy do umieszczenia na nim wykonywanych fotogramów w celu obserwacji i podejmowania prawidłowej diagnozy obserwowanych narządów. Gotowy do eksploatacji, bez widocznych uszkodzeń.
  5. Automatyczny aparat do wywoływania zdjęć RTG –CURIX-60. Jest to urządzenie kuwetowe do wywoływania dokonanych zdjęć RTG. Po wykonaniu zdjęcia, które jest w kasecie światłoszczelnej, zostaje ono umieszczone w tym urządzeniu, gdzie jest poddawane obróbce w płynach chemicznych w celu utrwalenia obrazu. Typ aparatu: 9462/100F, wytwórnia CHIRANA, typ urządzenia: 120731, numer fabryczny 3976231031, wytworzony w byłym CSRS. Urządzenie aktualnie  sprawne technicznie, gotowe do eksploatacji, bez widocznych uszkodzeń.
  6. Kasety RTG – 10 szt – służą do przechowywania w nich światłoczułych klisz na których z kolei nanoszone są obrazy fotografowanych obiektów- narządów ludzkich. Kasety są niezbędne do pracy z aparatem do prześwietlania i wywoływania wykonanych zdjęć RTG.

-         cena wywoławcza  zespołu urządzeń– 45.000 zł

-         wadium – 4.500 zł

-         postąpienie minimum 4.50 zł.

Urządzenia można oglądać w dniach  od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00 w budynku byłej przychodni zdrowia w Białym Borze przy ul. Nadrzecznej 2A.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu  jest :

Wpłacenie wadium do dnia 22 września 2008 r. w wysokości  4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) na  konto Urzędu  Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy  Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na

-2-

sprzedaż aparatu RTG”.  Wadium nabywcy zostanie wliczone na poczet ceny nabycia urządzeń. Innym osobom zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż ciągu 3 dni od  zamknięcia  przetargu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń .

Przed otwarciem przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz do przedłożenia oryginałów dowodów wpłaty wadium.

W przypadku uchylenia się wyłonionego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy kupna sprzedaży w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa sprzedaży  z nabywcą zostanie  podpisana w dniu wpłacenia należności za nabycie sprzętu.    

 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

 

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od pon.-pt. w godz. 8-14 , p. nr

20, tel. 094  3739002, 3739032,  wew. 520 , fax. 94 3739745 lub zapytanie przesłać drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@bialybor.com.pl


Zapraszam do udziału w przetargu

Franciszek Lech Kwaśniewski