Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru ogłasza Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów

GN.P. 72241-II –10/08                                                    Biały Bór, dnia 3 września 2008 r.                  
                                         
Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 64/08 z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej.
B U R M I S T R Z     B I A Ł E G O    B O R U
O G Ł A S Z A
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów:
- działką nr 100/4 o pow. 0,2900 ha, sklasyfikowaną jako użytki rolne zabudowane B-RV, położoną w obrębie Sępolno Wielkie gmina Biały Bór, opisaną w księdze wieczystej KW nr 22256 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Szczecinku,
-         cena wywoławcza nieruchomości – 35.000 zł
-         wadium – 3.500 zł,
-         postąpienie minimum - 350 zł 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń UM w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oznaczonym Sępolno Wielkie nr 15, o pow. zabudowy 79 m2, o konstrukcji szachulcowej, wybudowanym przed 1939 r., jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej pokrytym dachówką cementową zakładkową oraz zdewastowanym budynkiem gospodarczym. Budynki znajdujące się na nieruchomości ze względu na stan techniczny przeznaczone są do rozbiórki. Działka uzbrojona jest w sieć energetyczną, sieć wodociągową oraz szambo bezodpływowe. Dojazd do nieruchomości istnieje drogą utwardzoną o nawierzchni asfaltowej. Gmina Biały Bór nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc prawną z dniem 31 grudnia 2003 r. na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami oraz roszczeniami na rzecz osób trzecich.
 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-         wpłacenie wadium w wysokości 3.500 zł, najpóźniej do dnia 30 września 2008 r. (liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu), na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr 100/4”. Liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium, osoby fizyczne dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz do przedłożenia oryginałów dowodów wpłaty wadium. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń.
 
Osobie, która wygra przetarg, wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie najpóźniej niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. Osoba ustalona nabywcą nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od zakończenia przetargu powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie podanym w zawiadomieniu do zawarcia umowy sprzedaży, Burmistrz Białego Boru odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
 
Przy sprzedaży powyższej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592)
 
W przypadku ubiegania się o nabycie działki przez cudzoziemców, niezbędne jest przed przystąpieniem do przetargu okazanie Komisji przetargowej stosownego zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)
 
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 
 
Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać codziennie w godz. 8-14 , p. nr
20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745. 
 
 
             
                                                                               Zapraszam do udziału w przetargu
 
                                                                                  Franciszek Lech Kwaśniewski