Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU OGŁASZA Rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność gminy Biały Bór, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10, w sali posiedzeń

GN.P. 72241-II-11/06 2006.10.23.

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

Na podstawie art. 38 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2004 r. nr 261 poz. 2603 ), Rozporządzenia RM z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108), po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym, które odbyły się w dniach 14 czerwca 2006 r. i 4 sierpnia 2006 r.

O G Ł A S Z A

Rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości, stanowiących własność gminy Biały Bór, które odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze przy ul. Żymierskiego 10, w sali posiedzeń w dniu:

24 listopada 2006 roku o godz. 10.00:

  1. Działki niezabudowane, położone w obrębie Sępolno Małe na terenie zieleni wiejskiej z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej z niezbędną infrastrukturą techniczną, opisane w księdze wieczystej KW nr 22253 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku, oznaczone według ewidencji gruntów:

- dz. nr 11/9 i dz. nr 11/3 o pow. ogólnej 0.1700 ha,

- dz. nr 11/8 i dz. nr 11/7 o pow. ogólnej 0.1500 ha,

- dz. nr 11/6 i dz. nr 11/5 o pow. ogólnej 0.1600 ha,

- dz. nr 11/2 i dz. nr 11/1 o pow. ogólnej 0.1800 ha,

Sprzedaży podlegają po dwie działki jako jedna nieruchomość,

  • cena wywoławcza jednej nieruchomości - 5.000 zł

  • zaliczka - 500 zł

Do ceny uzyskanej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. Działki nie są uzbrojone, posiadają dojazd do drogi utwardzonej o nawierzchni asfaltowej. Położone są w środku zabudowy mieszkalno-gospodarczej wsi Sępolno Małe. Nieruchomości nie są obciążone.

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ w dniu 24 listopada 2006 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń UMiG w Białym Borze ul. Żymierskiego 10.

II. Warunkami uczestnictwa w rokowaniach są:

1. Wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł, najpóźniej do dnia 21 listopada 2006 roku, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „zaliczka na sprzedaż nieruchomości ozn. nr ........”. Zaliczka zostanie wliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, innym osobom zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż 3 dni od zamknięcia rokowań.

2. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie do dnia 21 listopada 2006 roku. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

  • datę sporządzenia zgłoszenia;

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

O wyniku rokowań przewodniczący komisji zawiadomi ustnie uczestników bezpośrednio po ich zamknięciu.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie powiadomiona w ciągu 21 dni o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, wniesiona zaliczka nie zostanie zwrócona, a nieruchomość ponownie przeznaczona będzie do sprzedaży.

Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Dodatkowe informacje w sprawie rokowań można uzyskać codziennie w godz. 8-14 , p. nr

20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745.

Zapraszam do wzięcia udziału

Franciszek Lech Kwaśniewski