Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU OGŁASZA Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Biała gmina Biały Bór miejscowość Przybrda, oznaczonej według ewidencji gruntów:

GN.P. 72241-II -4/07 Biały Bór 2007-04-23

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

Na podstawie art. 42 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207 poz. 2108) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 1025/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych

O G Ł A S Z A

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Biała gmina Biały Bór miejscowość Przybrda, oznaczonej według ewidencji gruntów:

- działką nr 275/53 o pow. 1,7536 ha, sklasyfikowaną jako użytki rolne zbudowane -RVI i RVI, opisaną w księdze wieczystej KW nr 43204 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

  • cena wywoławcza nieruchomości - 11.500 zł

  • wadium - 1.150 zł,

  • postąpienie minimum - 120 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń UM w Białym Borze ul. Żymierskiego 10.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana zdewastowanym budynkiem gospodarczym, z dachem krytym płytą eternitową,  przeznaczonym do rozbiórki na koszt nabywcy oraz w części żelbetowymi silosami zbożowymi. Działka przylega do drogi gruntowej nieutwardzonej.

Gmina Biały Bór nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w nieaktualnym planie przedmiotowy obszar przeznaczony był na wielofunkcyjną bazę rolną z możliwością rozbudowy pod warunkiem nie zwiększenia uciążliwości. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór dla tego terenu ustalono funkcję obsługi rolnictwa z możliwością przekształceń na cele produkcyjo-przemysłowe.

W przypadku zmiany przeznaczenia terenu na inny cel, nabywca zostanie obciążony opłatami z tytułu podwyższenia wartości gruntów.

Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic geodezyjnych nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 1.150 zł, do dnia 25 maja 2007 roku, na konto Urząd Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr 275/53”. Dowód wpłaty do pobrania w p. nr 20 tutejszego urzędu. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń.

Przed otwarciem przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz do przedłożenia oryginałów dowodów wpłaty wadium.

W przypadku uchylenia się wyłonionego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie wadium nie podlega zwrotowi.

Lista uczestników zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w dniu 29 maja 2007 r. o godz. 14.00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać codziennie w godz. 8-14 , p. nr

20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745.

Zapraszam do wzięcia udziału

Franciszek Lech Kwaśniewski