Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru ogłasza Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Biała gmina Biały Bór miejscowość Przybrda, oznaczonej według ewidencji gruntów: działką nr 275_54 o pow. 9,1124 ha, sklasyfikowaną jako uż

GN.P. 72241-II -5/07 Biały Bór 2007-05-11

BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

Na podstawie art. 42 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004 r. nr 261 poz. 2603 ze zm.), Rozporządzenia RM z dnia 14 września 2004 r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 poz. 2108) Zarządzenia Burmistrza Białego Boru Nr 35/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnych

O G Ł A S Z A

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Biała gmina Biały Bór miejscowość Przybrda, oznaczonej według ewidencji gruntów:

- działką nr 275/54 o pow. 9,1124 ha, sklasyfikowaną jako użytki rolne zbudowane

B-RV o pow. 1,7481 i B-RVI o pow. 7,3643 ha, opisaną w księdze wieczystej KW nr 43204 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku

  • cena wywoławcza nieruchomości - 105.000,- zł

  • wadium - 10.500,- zł,

  • postąpienie minimum - 1.050,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń UM w Białym Borze ul. Żymierskiego 10.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków i budowli przeznaczonych do produkcji rolnych. Część budynków jest murowana, część wykonana z konstrukcji stalowych, krytych płytą eternitową. Budynki są znacznie zdewastowane, przeznaczone do rozbiórki na koszt nabywcy. Na działce znajdują się również żelbetowe silosy zbożowe oraz zbiorniki bezodpływowe p.poż. na wodę. Utylizacja eternitu znajdującego się na nieruchomości oraz uporządkowanie działki wykona nabywca wyłącznie na własny koszt.

Gmina Biały Bór nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, w nieaktualnym planie przedmiotowy obszar przeznaczony był na wielofunkcyjną bazę rolną z możliwością rozbudowy pod warunkiem nie zwiększenia uciążliwości. Na nieruchomość nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór dla tego terenu ustalono funkcję obsługi rolnictwa z możliwością przekształceń na cele produkcyjno-przemysłowe.

W przypadku zmiany przeznaczenia terenu na inny cel, nabywca zostanie obciążony opłatami z tytułu podwyższenia wartości gruntów.

Gmina nie ponosi kosztów odtworzenia granic geodezyjnych nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Wpłacenie wadium w wysokości 10.500 zł, do dnia 10 czerwca 2007 roku, na konto Urząd Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno oddz. Biały Bór nr 15 9317 1025 1300 1023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działki nr 275/54”, (liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu). Dowód wpłaty do pobrania w p. nr 20 tutejszego urzędu. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są mu znane i przyjmuje się je bez zastrzeżeń, oraz, że zapoznał się ze stanem faktycznym nieruchomości i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Przed otwarciem przetargu osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a osoby prawne pełnomocnictwa uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz do przedłożenia oryginałów dowodów wpłaty wadium.

W przypadku uchylenia się wyłonionego nabywcy nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie wadium nie podlega zwrotowi.

Lista uczestników zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w dniu 13 czerwca 2007 r. o godz. 14.00.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać codziennie w godz. 8-14 , p. nr

20, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520 , fax. 94 3739745.

Zapraszam do wzięcia udziału

Franciszek Lech Kwaśniewski