Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY dot.„WYKONYWANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR W ROKU 2011”

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU
I ODRZUCENIU OFERTY
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej 193.000 euro na:
 
„WYKONYWANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI I INWENTARYZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR W ROKU 2011”

wyklucza firmę Luso-Roux Polska Sp. z o.o. Warszawskie Centrum Finansowe z siedzibą
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53, z postępowania przetargowego oraz odrzuca ofertę
z powodu nie wykazania w wymaganym terminie warunków o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z rozdziałem IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikiem nr 1 do SIWZ, tj.:
1.      nie przedstawiła wystarczającego Wykazu wykonanych usług w latach 2008 – 2010, tj. min. 2 prac (na rzecz innych jednostek) zbliżonych charakterem do przedmiotu zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów (referencji) potwierdzających, że prace te zostały wykonane należycie,
2.      do wykazu osób które będą realizowały zamówienie (zał. nr 4 do SIWZ), nie dołączyła kserokopii uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów wydanego przez tę Izbę
3.      nie przedstawiła aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.      nie dołączyła parafowanego przez Wykonawcę projektu umowy.
 Podstawa prawna; art. 24 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 i Nr 161, poz. 1078, ze zm.).
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
Do wiadomości otrzymują:
  1. PPHU „ARO” Józef Ryszard Hryniewicki
77-300 Człuchów, Oś. Piastowskie 3/26
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  3. a/a