Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej w Białym Borze”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
Budowa chodników na ul. Brzeźnickiej w Białym Borze
 
Została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę pod nazwą:
 
FUH Janusz Richter
ul. Jana Pawła II 21
77-138 Borowy Młyn
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę, nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy PZP oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
 
-         Cena netto – 74 410,30 zł (słownie: siedemdziesiąt czterytysiące czterysta dziesięć
i 30/100 złotych).
-         Cena brutto – 90 780,57 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt
i 57/100 złotych).
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie do 30 grudnia 2010 r.
 
Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 
 
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały
w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
  1. PBUH „TERBUD” Marian Droździel
            78-421 Drzonowo, Biała 31
Liczba punktów41,81.
 
2.      FUH Janusz Richter
            77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21
Liczba punktów100,00.
 
  1. „HARAT” PDB Sp. J.
            77-200 Miastko, ul. Dworcowa 16
Oferta odrzucona.
 
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
           
                                                                                 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości otrzymują:
 
  1. PBUH „TERBUD” Marian Droździel
                78-421 Drzonowo, Biała 31
2.        FUH Janusz Richter
                77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21
3.        „HARAT” PDB Sp. J.
                77-200 Miastko, ul. Dworcowa 16
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  1. Tablica ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
6.        a/a