Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach Biały Dwór, Bielica, Biskupice, Drzonowo, Dyminek, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach Biały Dwór, Bielica, Biskupice, Drzonowo, Dyminek, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele
 
Została wybrana oferta nr 4 złożona przez firmę pod nazwą:
 
ZAKŁAD STOLARSKI Waldemar Nowak
64-310 Lwówek, Zębowo ul. Lipowa 22
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę, nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy PZP oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
 
-         Cena netto – 88 270,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt i 00/100 złotych).
-         Cena brutto – 107 689,40 zł (słownie: sto siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć i 40/100 złotych).
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 15 listopada 2010 r.
Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały
w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
1.      Z.U.H. „BET-KAM” s.c.
      Tadeusz Penkala, Eugeniusz Penkała
      84-240 Reda, ul. Spacerowa 1A
      Liczba punktów89,97.
 
2.      FIOR Sp. z o.o.
      53-212 Wrocław, ul. Odkrywców 1-3/5
      Liczba punktów63,46.
 
3.      NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
      Sławomir Chmieliński
      12-130 Pasym, Grom 36
      Liczba punktów76,40.
 
4.      ZAKŁAD STOLARSKI Waldemar Nowak
      64-310 Lwówek, Zębowo ul. Lipowa 22
      Liczba punktów100,00.
 
5.      HYDRO-WIELKOPOLSKA
      62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
      Liczba punktów77,17.
 
6.      PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Eugeniusz Tymoszuk
      76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 13
      Liczba punktów64,95.
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 24 września 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
Do wiadomości otrzymują:
 
1.        Z.U.H. „BET-KAM” s.c.
Tadeusz Penkala, Eugeniusz Penkała
84-240 Reda, ul. Spacerowa 1A
2.        FIOR Sp. z o.o.
53-212 Wrocław, ul. Odkrywców 1-3/5
3.        NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński
12-130 Pasym, Grom 36
4.        ZAKŁAD STOLARSKI Waldemar Nowak
64-310 Lwówek, Zębowo ul. Lipowa 22
5.        HYDRO-WIELKOPOLSKA
62-050 Mosina, ul. Farbiarska 28
6.        PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Eugeniusz Tymoszuk
76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 13
7.        Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
8.        Tablica ogłoszeń UM w Białym Borze
9.        a/a


Ogłoszenie o wyborze oferty

293 KBPobierz