Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy BiałyBór ”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
                        Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
         przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
Utylizacja azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy BiałyBór
 
Została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę pod nazwą:
 
,,Eko-Logistyka” Robert Rusewicz
ul. Warskiego 7/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w S I W Z.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
 
Charakter usługi
j.m.
Zaoferowana cena usługi (wartość netto)
Zaoferowana cena usługi (wartość brutto)
Średnia wartości usług w przeliczeniu na zł/Mg (brutto)
 
Podstawa kryterium
Demontaż – budynek mieszkalny
 m2
3,69
3,95
 
 
600,56
Demontaż – budynek gospodarczy
 m2
3,69
4,50
Transport i utylizacja
 Mg
329,00
352,03
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 30 listopada 2010 r.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
1.       ,,Eko-Logistyka” Robert Rusewicz
ul. Warskiego7/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
Liczba punktów100.
 
2.        AM Trans Progres Sp z o.o.
ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań
Liczba punktów88,22
 
3.        Zakład Gospodarki Komunalnej,,GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski,
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
Liczba punktów95,11.
 
4.        ,,LUMEN” Sp. z o.o.
ul. Piotra i Pawła 9, 72-015 Police
Liczba punktów32,84.
 
5.        P.P.H.U. ,,EKO-MIX” Spurek Konstanty Andrzej
ul. Grabiszyńska163, 50-950 Wrocław
Liczba punktów79,77.
 
6.            ECO-POL sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz
Liczba punktów80,26.
 
7.         MAXMED Zakład Usługowo Handlowy
         Marcin Murzyn
ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
Liczba punktów74,98.
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Jednocześnie informujemy. że podpisanie umowy nastąpi dnia 15 września 2010r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Białym Borze ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
Do wiadomości otrzymują:
 
1.        ,,Eko-Logistyka” Robert Rusewicz
                                ul. Warskiego7/5, 66-400 Gorzów Wlkp.
2.        AM Trans Progres Sp z o.o.
                                ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań
3.        Zakład Gospodarki Komunalnej ,,GRONEKO”
 Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
 Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie            
4.        ,,LUMEN” Sp. z o.o.
                               ul. Piotra i Pawła 9, 72-015 Police
5.        P.P.H.U. ,,EKO-MIX” Spurek Konstanty Andrzej
 ul. Grabiszyńska163, 50-950 Wrocław
6.        ECO-POL sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz
7.        MAXMED Zakład Usługowo Handlowy
                                                            Marcin Murzyn
ul. Pomorska 49, 84-252 Orle
8.        Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze
9.        Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze
10.      a/a