Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY BIAŁY BÓR W ROKU SZKOLNYM 2010 – 2011”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA
TERENIE GMINY BIAŁY BÓR W ROKU SZKOLNYM 2010 – 2011”.
 
Została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Bytowie Spółka Akcyjna
ul. Wybickiego 2, 77 – 100 Bytów.
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w S I W Z.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
-        Cena netto – 15 984,21 /1 m-c x 10 m-cy = 159 842,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa i 10/100 złotych).
-        Cena brutto – 17 103,11 /1 m-c x 10 m-cy = 171 031,10 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści jeden i 10/100 złotych).
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie od dnia 1 września 2010 r. do dnia 24 czerwca 2011 roku.
 
Wykonawca przedłoży do dnia 31 sierpnia 2010 roku przed przystąpieniem do realizacji usługi polisę ubezpieczeniową ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, oraz
odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków przewożonych uczniów
.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonane usługi w miesiącu poprzednim.
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie
Spółka Akcyjna
77 – 100 Bytów, ul. Wybickiego 2
 Liczba punktów – 100.
 
Dziękujemy Firmie za udział w przetargu oraz trud poniesiony w przygotowanie oferty.
Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30 sierpnia 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski