Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY dotyczy postępowaania „Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego – instalacje elektryczne”

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU
I ODRZUCENIU OFERTY
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
„Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego
– instalacje elektryczne”
 
wyklucza firmę USŁUGI ELEKTRYCZNO-BUDOWLANE „ED-ELBUD” Edward Andrasz
78-425 Biały Bór, ul. Brzeźnicka 41A, z postępowania przetargowego oraz odrzuca ofertę z powodu nie wykazania w wymaganym terminie warunków o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z rozdziałem 11 pkt 2 i 4 w związku z rozdziałem 10 pkt 1 ppkt 2 i 4 SIWZ tj.:
-        nie przedstawiła wystarczającego Wykazu wykonanych robót budowlanych, żew ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub remoncie wewnętrznej instalacji elektrycznej o wartości minimum wysokości składanej oferty;
-        nie wykazała na dzień składania ofert, że:
posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimum na kwotę składanej oferty.
 Podstawa prawna; art. 24 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 2 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r., ze zm.).
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
Do wiadomości otrzymują:
 
  1. FAREM Sp. z o.o.
81-429 Gdynia, ul. Legionów 94/10
2.        „SYL-WEX” Sylwester Dumke
77-300 Człuchów, ul. Moniuszki 2
  1. USŁUGI ELEKTRYCZNO-BUDOWLANE
„ED-ELBUD” Edward Andrasz
78-425 Biały Bór, ul. Brzeźnicka 41A
4.        Zakład Projektowania i Wykonawstwa
                „ELPRO-B.T.” s.c. S. Budnicki, S. Trypuć
78-400 Szczecinek, ul. Łowiecka 6
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  3. a/a