Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Odpowiedzi na zapytania 2 dot. „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 3.323.176 zł na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków majątkowych na 2010 rok”:

 
 
W związku z zapytaniami do przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 3.323.176 zł na pokrycie planowanego deficytu
w części wydatków majątkowych na 2010 rok”:
 
1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie kontrasygnaty Skarbnika na dokumentach związanych z udzieleniem kredytu w tym między innymi na druku weksla?
 
2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji?
 
Zamawiający udziela odpowiedzi:

1.        weksel in blanco będzie podpisany przez Burmistrza Białego Boru
z możliwością kontrasygnaty Skarbnika w następującym brzmieniu „ kontrasygnata dokonywana w trybie art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 262 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych”. Jednocześnie nadmieniamy, iż kwestie reprezentacji gminy jako jednostki samorządu terytorialnego w obrocie cywilnoprawnym w zakresie zaciągania przez nią zobowiązań cywilnoprawnych reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym art. 4 ust. 1, ust. 3.
 
2.         zamawiający podpisze deklarację wystawcy weksla in blanco, gdzie wyraża zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego.
 
 
Franciszek Lech Kwaśniewski
     Burmistrz Białego Boru


Odpowiedzi na zapytania

245 KBPobierz