Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Odpowiedzi na zapytania dot. „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 3.323.176 zł na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków majątkowych na 2010 rok”:

Biały Bór, 2010-07-29
 
 
W związku z zapytaniami do przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 3.323.176 zł na pokrycie planowanego deficytu w części wydatków majątkowych na 2010 rok”:
 
1. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wydania opinii o projekcie budżetu na 2010 rok.
 
2. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wydania opinii o możliwości finansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu.
 
3. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 
4. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
 
5. Zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z płatnością podatków oraz składek na ubezpieczenie nie starsze niż miesiąc.
 
6. Aktualną opinię z banków współpracujących z Zamawiającym.
 
7. Informację o posiadanych kredytach i terminach ich spłaty oraz informację o udzielonych poręczeniach ze wskazaniem ich wysokości oraz terminem obowiązywania, wskazanie zobowiązań z tytułu poręczeń przypadających do spłaty w każdym roku budżetowym w okresie kredytowania.
 
8. Sprawozdania finansowe na dzień 30 czerwca 2010 r. ( Rb-NDS,  Rb-28S,  Rb-27S,  Rb-Z, Rb-N).
 
Zamawiający udziela odpowiedzi:
Poniższe dokumenty są dostępne na stronie bip.bialybor.com.pl :
 
Ad.1 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wydania opinii
o projekcie budżetu na 2010 rok (skan w załączeniu).
 
Ad.2 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wydania opinii
o możliwości finansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości załączonej do projektu budżetu prognozy kwoty długu (skany w załączeniu).
 
Ad.5 Zaświadczenia z   ZUS  i   US o niezaleganiu z płatnością podatków oraz składek na ubezpieczenie nie starsze niż miesiąc (skany w załączeniu). ZUS   US
.  
Ad. 6 Gmina nie posiada opinii o współpracy z innymi bankami. Wnioski o opinię zostaną wysłane, a po otrzymaniu zostaną umieszczone na BIP-ie Gminy.
 

Skan w załączeniu

Jeśli natomiast chodzi o informację o udzielonych i przypadających do spłaty  poręczeniach ze wskazaniem ich wysokości oraz terminem obowiązywania, informujemy że powyższe dane wynikają ze sprawozdania Rb-Z i informacji finansowej do projektu budżetu na 2010 rok.
 
Ad. 8 Sprawozdania finansowe na dzień 30 czerwca 2010 r. (Rb-NDS, Rb-28S, Rb-27SRb27saRb-Z, Rb-N) przedstawiamy w załączeniu.
 
 
 
Następujące dokumenty zostaną przedłożone po rozstrzygnięciu przetargu, oferentowi, który wygra przetarg:
 
Ad. 3 Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.
 
Ad. 4 Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.
 
 
 
 Burmistrz Białego Boru
 
 Franciszek Lech Kwaśniewski