Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 1.034.000 zł dla Gminy Biały Bór na pokrycie rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu Gminy na 2010 rok”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego do wysokości 1.034.000 zł dla Gminy Biały Bór na pokrycie rozchodów nie mających pokrycia w dochodach budżetu Gminy na 2010 rok
 
 
Została wybrana oferta nr 1 złożona przez:
 
BANK SPÓŁDZIELCZY w Sławnie
76-100 Sławno, ul. Kopernika 5
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę, nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy PZP oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
 
-         Cena – 171.140,94 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jedentysięcy sto czterdzieści i 94/100 złotych).
 
Wykonawca zobowiązał się do realizowania zamówienia w termie do dnia 31.12.2015 r. oraz zgodnie z wymogami SIWZ.
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły banki, które uzyskały w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
 
1.      Bank Spółdzielczy w Sławnie
76-100 Sławno, ul. Kopernika 5
Liczba punktów100,00
 
 
 
 
 
 
 
Dziękujemy   Bankom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 22 lipca 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
           
                                                                                 
Burmistrz Białego Boru
 
Franciszek Lech Kwaśniewski