Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA „Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór w miejscowościach Biały Dwór, Bielica, Biskupice, Drzonowo, Dyminek, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele”

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
„Budowa placów zabaw na terenie Gminy Biały Bór
w miejscowościach Biały Dwór, Bielica, Biskupice, Drzonowo, Dyminek, Kaliska, Kołtki, Przybrda, Sępolno Małe, Sępolno Wielkie, Świerszczewo, Trzebiele”
 
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778)
 
Unieważnia postępowanie.
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
           
                                                                                 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
 
 
 
Do wiadomości:
 
 
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  2. a/a