Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Centrum edukacji ekologicznej w Białym Borze”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
         przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na zadanie pn.:
 
Centrum edukacji ekologicznej w Białym Borze
 
została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę pod nazwą:
 
FUH Janusz Richter
ul. Jana Pawła II 21
77-138 Borowy Młyn
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, oraz nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
-         Cena netto – 150 588,30 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem i 30/100 złotych).
-         Cena brutto – 183 717,73 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemnaście i 73/100 złotych).
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 15 września 2010 r.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały
w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
 
1.            PPHU ,,SAN-2”
Sławomir Ludwicki
ul. Mieszka I 11A/1
78-320 Połczyn Zdrój
Oferta odrzucona.
 
 
2.            FUH Janusz Richter
ul. Jana Pawła II 21
77-138 Borowy Młyn
Liczba punktów100,00.
 
3.            „HARAT” PDB Sp. J.
ul. Dworcowa 16
77-200 Miastko
Liczba punktów67,68.
 
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud.
Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30 czerwca 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
 
 
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski