Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE”


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
  Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE
 
Została wybrana oferta nr 5 złożona przez firmę pod nazwą:
 
ZAKŁAD MURARSKI Wiesław Reca
77-100 Bytów, Mądrzechowo 6/b
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę, nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy PZP oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
 
-         Cena netto – 352 289,07 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć i 07/100 złotych).
-         Cena brutto – 429 792,67 zł (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa i 67/100 złotych).
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie do dnia16 sierpnia 2010 r.
Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały
w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
 
1.      PB BUDOMAL Słowik, Subalski, Zięba S.J.
75-254 Koszalin, ul. Franciszkańska 18
Liczba punktów77,76.
 
2.      PHU „EKOTERMBUD” Majchrzak, Moch S.J.
75-736 Koszalin, Okrężna 2
Liczba punktów78,73.
 
3.      URBiM „BUD-MAR”
72-010 Police, ul. Tanowska 18
Liczba punktów81,62.
 
4.      RODPOL Sp. Z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 20 A
Liczba punktów91,14.
 
5.      ZAKŁAD MURARSKI Wiesław Reca
77-100 Bytów, Mądrzechowo 6/b
Liczba punktów100,00.
 
6.      PUH „WISBUD” Danuta Wisłocka
78-400 Szczecinek, ul. Słowiańska 7
Liczba punktów98,95.
 
7.      PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Eugeniusz Tymoszuk
76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 13
Liczba punktów76,34.
 
8.      Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych
77-200 Miastko, ul. Koszalińska 22
Liczba punktów69,05.
 
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 18 maja 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 


Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
Do wiadomości otrzymują:
 
 
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  1. Tablica ogłoszeń UM w Białym Borze
  2. a/a