Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE, O WYBORZE OFERTY „Zakup wyposażenia i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Biały Dwór, Trzebiele i Stepień”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
                        Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   
         przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
Zakup wyposażenia i remont świetlic wiejskich
w miejscowościach Biały Dwór, Trzebiele i Stepień
 
Została wybrana oferta nr 4 złożona przez firmę pod nazwą:
 
ZAKŁAD MURARSKI Wiesław Reca
77-100 Bytów, Mądzrzechowo 6/b
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę, nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy PZP oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
 
-         Cena netto – 482 281,30 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwatysiące dwieście osiemdziesiąt jeden i 30/100 złotych).
-         Cena brutto – 588 383,19 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy i 19/100 złotych).
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminach:
-        Etap I – od 15.03.2010 r. do 31.08.2010 r. (świetlice Biały Dwór, Trzebiele)
-        Etap II – do 31 maja 2011 r. (świetlica Stepień)
Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały
w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
 
 1. RODPOL Sp. Z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 20 A
Liczba punktów84,99.
 
 1. FUH Janusz Richter
77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21
Liczba punktów80,02.
 
 1. PBUH „KĘBUD”
77-230 Kępice, ul. Gen. Sikorskiego 8
Liczba punktów65,17.
 
 1. ZAKŁAD MURARSKI Wiesław Reca
77-100 Bytów, Mądzrzechowo 6/b
Liczba punktów100,00.
 
 1. SPBO „KAZ-BUD” Sp. Z o.o.
78-400 Szczecinek, ul. Pilska 45
Liczba punktów77,34.
 
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 8 marca 2010 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miejskim, 78-425 Biały Bór, ul. Żymierskiego 10.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
           
                                                                                 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
Do wiadomości otrzymują:
 
 1. RODPOL Sp. Z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Przemysłowa 20 A
 
 1. FUH Janusz Richter
        77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21
 
 1. PBUH „KĘBUD”
        77-230 Kępice, ul. Gen. Sikorskiego 8
 
 1. ZAKŁAD MURARSKI Wiesław Reca
        77-100 Bytów, Mądzrzechowo 6/b
 
 1. SPBO „KAZ-BUD” Sp. Z o.o.
        78-400 Szczecinek, ul. Pilska 45
 
 1. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
 
 1. a/a