Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE”

Nr sprawy: RIPZ.ZP/341/08/10 
Biały Bór 23 kwietnia 2010 r.
 
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW
 
Dotyczy przetargu na zadanie pn.:
 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DRZONOWIE”
 
 
OFERENT NR 1
 
     Na podstawie art.38 ust.1 Ustawy pap i Rozdziału 14 pkt. 6 SIWZ uprzejmie proszę o wyjaśnienie istotnych elementów mających wpływ na poprawne i prawidłowe przygotowanie oferty w kolejności j.n.:
     I. Element przedmiaru:
 - z uwagi na konieczność weryfikacji zawartości przedmiaru w związku z wymogami umowy i ceny ryczałtowej proszę o zamieszczenie lub przesłanie zestawienia obmiarów jednostkowych poszczególnych pozycji składających się na ilości sumaryczne przedmiaru.
Ad I.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
pod pojęciem przedmiar robót - należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem , miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych.
Przedstawiony w SIWZ przedmiar wszystkie te elementy zawiera. Żądanie przedstawienia wyliczanki poszczególnych pozycji, czyli w jaki sposób zamawiający wyliczył ilości jest niuzasadnione formalnie, wyliczone ilości w każdej pozycji przedmiaru są podane.
 
 
   III.   Dotyczy zał. Nr13 do SIWZ – wzór umowy:
- dlaczego Zamawiający nie uwzględnia obowiązujących zmian w Ustawie pzp instytucje wypłat zaliczkowych, rozliczeń częściowych, częściowych także ustalenia oprócz jedynego kryterium ceny inne kryteria. Nie chciałbym polemizować z Panem Burmistrzem lecz tylko uzyskać odpowiedź: czy jest to działanie wynikłe z nawyków, czy tylko zwykłe przeoczenie zmiany przepisów. Parlament przegłosowując na wniosek Rządu wprowadził nowelizację po to, ażeby chociaż w części niwelować skutki kryzysu w branży budowlanej poprzez rozłożenie ciężaru realizacji zamówień na obydwie strony procesu inwestycyjnego,
- dot. Rozdziału 13 pkt. 13.8. – dlaczego wykonawca ma odpowiadać za braki i ewentualne „buble” w dokumentacji budowlano – wykonawczej, jeśli nie zgłosi uwag bądź błędów w terminie 5 dni. Zamawiającym opracowanie dokumentacji w tym przypadku jest Burmistrz Miasta bądź Gmina Biały Bór i to Zamawiający jako strona ma obowiązek i odpowiednio kwalifikowanych fachowców ażeby przed dokonaniem zapłaty dokonała weryfikacji i ustaliła braki celem wprowadzenia zmian bądź poprawek przez autorów opracowania.
Wykonawca ma obowiązek umieć czytać i posługiwać się opracowaniem projektowym, który to winien być dokumentem odpowiadającym wymogom zlecenia bądź umowy,
- dlaczego wg Rozdziału 22 p.pkt. 22.7 Wykonawca ma być dyskryminowany w przypadku braku terminowej zapłaty przez Zamawiającego i nie może naliczać odsetek za nieterminową zapłatę zgodnie z obowiązującymi regulacjami w RP, natomiast Zamawiający korzysta z wielu możliwości nałożenia kar.  
 
Ad III.
Treść SIWZ jest zgodna z obowiązującą Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058, nr 220, poz. 1420, i nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 101, nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, nr 157, poz. 1241, nr 206, poz. 1591, nr 219, poz. 1706 i nr 223, poz. 1778).
Żądanie oferenta wprowadzenia innych kryteriów oceny ofert niż cena z punktu Zamawiającego jest niuzasadnione. Zamawiający podał kryteria jakie mają spełniać oferenci, pozostałe wymogi dotyczące przedmiotu ofert zawarte są w ST oraz w PT.
Wprowadzenie płatności jednorazowej za wykonanie przedmiotu zamówienia nie jest naruszeniem Ustawy PZP w jej najnowszej wersji. Dla oferenta oznacza to, iż musi ponieść koszty kredytowania robót na okres ich wykonywania i należy to uwzględnić przy składaniu oferty.
W związku z powyższym nie następuje tutaj niezgodność z prawem obowiązującym w RP.
 
 
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski