Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze”

Nr sprawy: MGOK.ZP/341/01/10
Biały Bór 18 luty 2010 r.

 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
Budowa placu rekreacyjno - wypoczynkowego przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Białym Borze
 
Została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę pod nazwą:
 
Firma Usługowo-Handlowa
Janusz Richter
ul. Jana Pawła II 21
77-138 Borowy Młyn
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę, nie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy PZP oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
-         Cena netto – 666 228,62 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześćtysięcy dwieście dwadzieścia osiem i 62/100 złotych).
-         Cena brutto – 812 798,92 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 92/100 złotych).
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie od 1 marca 2010 r. do dnia
 30 czerwca 2011 r.
Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 
 
 
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały
w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
 
  1. PPUH „WISBUD”
78-400 Szczecinek, ul. Słowiańska 7
Liczba punktów81,64.
 
  1. FUH Janusz Richter
77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21
Liczba punktów100,00.
 
  1. „TERBAU” Sp. Zo.o.
78-400 Szczecinek, ul. Waryńskiego 2
Liczba punktów89,22.
 
  1. PUH „WEKTRA” Wiesław Łuczak
78-400 Szczecinek, ul. Turystyczna 6
Liczba punktów89,76.
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego, tj. Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, 78-425 Biały Bór, ul. Tamka 3.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
 
 

Dyrektor MGOK
Marcin Dallig

 
Do wiadomości otrzymują:
 
1. PPUH „WISBUD”
78-400 Szczecinek, ul. Słowiańska 7
 
2. FUH Janusz Richter
    77-138 Borowy Młyn, ul. Jana Pawła II 21
 
3. „TERBAU” Sp. Zo.o.
78-400 Szczecinek, ul. Waryńskiego 2
 
4. PUH „WEKTRA” Wiesław Łuczak
78-400 Szczecinek, ul. Turystyczna 6
 
5. Biuletyn Informacji Publicznej
MGOK w Białym Borze
 
6. a/a