Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

-OGŁOSZENIE, O WYBORZE OFERTY „Budowa drogi, połączenie ul. Akacjowej z Topolową w Białym Borze”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
                        Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
„Budowa drogi, połączenie ul. Akacjowej z Topolową
w Białym Borze”
 
Została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę pod nazwą:
 
PPUH „EKOINŻBUD”
Karol Koberski
Ul. Żebrowskiego 40
75-387 Koszalin
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium – najniższa cena 100 %
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższa cenę oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w S I W Z.
 
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
-         Cena netto – 61.266,92 zł (słownie: sześćdziesiąt jedentysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100).
-         Cena brutto – 74.745,64 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 64/100).
 
Wykonawca zobowiązał się do wykonania zamówienia w terminie do dnia
 23 grudnia 2009 r.
Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego robót.
Warunki płatności – płatność za fakturę będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT, z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.
 
 
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały
w kryterium najniższa cena liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
 
1.     Firma Usługowo-Handlowa
Janusz Richter
Ul. Jana Pawła II 21
77-138 Borowy Młyn
Liczba punktów98,60.
 
2.            PPUH „EKOINŻBUD”
Karol Koberski
Ul. Żebrowskiego 40
75-387 Koszalin
Liczba punktów100.
 
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
Do wiadomości otrzymują:
 
 
1.        Firma Usługowo-Handlowa
Janusz Richter
Ul. Jana Pawła II 21
77-138 Borowy Młyn
 
2.        PPUH „EKOINŻBUD”
Karol Koberski
Ul. Żebrowskiego 40
75-387 Koszalin
 
3.        Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
 
4.        a/a
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski