Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.409.345 zł”

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Burmistrz Białego Boru uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
         przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 14.000 Euro na:
 
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do wysokości 4.409.345 zł”
 
Została wybrana oferta nr 1 złożona przez konsorcjum pod nazwą:
 
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23A
Bank Spółdzielczy w Sławnie
76-100 Sławno, ul. Kopernika 5
 
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się kryterium:
            Cena oferowana – 100%
 
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tym samym zdobyła najwięcej punktów oraz spełniała wszystkie kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia zawarte w S I W Z.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie na następujących warunkach:
            Cena oferowana – 1.529.299,11 zł
Słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 11/100
            Wykonawca zobowiązał się do realizowania zamówienia do dnia 31 grudnia 2018 r.
            Warunki spłaty kredytu – jak wyszczególniono w SIWZ.
 
Oferty w postępowaniu przetargowym złożyły firmy, które uzyskały liczbę punktów wg poniższego zestawienia :
 
1.      Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23A
Bank Spółdzielczy w Sławnie
76-100 Sławno, ul. Kopernika 5
Liczba punktów100.
 
2.      Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Pile
ul. Dr Fr. Witaszka 2A
64-920 Piła
Liczba punktów92,96.
 
Dziękujemy   Firmom za udział w przetargu oraz poniesiony w przygotowanie oferty trud. Liczymy na dalszą współpracę.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.
 
 
 
Burmistrz Białego Boru
Franciszek Lech Kwaśniewski
 
 
 
 
Do wiadomości otrzymują:
 
1.        Konsorcjum
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 23A
Bank Spółdzielczy w Sławnie
76-100 Sławno, ul. Kopernika 5
 
  1. Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Pile
ul. Dr Fr. Witaszka 2A
64-920 Piła
 
  1. Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Białym Borze
  1. a/a