Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Wyjaśnienia do zapytań banku dotyczące przetargu na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 3.536.000 zł”.

<o:smarttagtype name="metricconverter" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype>

Informujemy, że w „Informacji finansowej dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.536.000 zł przeznaczonego na pokrycie wydatków
i rozchodów budżetu Gminy Biały Bór przewidzianego do spłaty w latach 2009-2019”

 

1. w wierszu 34 wpisana została kwota 221.796 zł. Jest to kwota pożyczki umorzona przez WFOŚIGW w 2008 roku;

 

2. w wierszu 49 ujęte są poręczenie, które udzieliła Gmina dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
w Szczecinku na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa
w dorzeczu Parsęty”.

   Do wyjaśnienia dołączona jest tabela z poręczeniami udzielonymi przez Gminę Biały Bór.

 

3. w wierszu 52 ujęte jest poręczenie pożyczki płatniczej, które nie wchodzi do długu Gminy. Jest to poręczenie dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty udzielone również na obsługę w/w projektu.

 

Udostępniona została informacja o prognozach dochodów Gminy Biały Bór 
w latach 2008 – 2021 z podziałem na subwencji, dotacje i dochody własne
.


poręczenia

19.0 KBPobierz

Subwencje, dotacje

17.0 KBPobierz

Wyjaśnienia

247 KBPobierz