Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zawiadomienie o wyborze oferty Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2009 roku.

                                  
Nr sprawy: ZP.341/1/2008                                          Biały Bór 27.11.2008 r.
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty
 

  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze informuje, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO na:

Dostawy produktów żywnościowych do stołówki Internatu   I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze w 2009 roku.

 

Zostały wybrane:

 

-         oferta Nr 1 złożona przez:

„SNIEŻKA” Sp. Jawna Jarosław Abram, Marek Gałgański

ul. Pałacowa 39, 78-100 Kołobrzeg

 

-         oferta Nr 4 złożona przez:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska

ul. Górna 5, 78-425 Biały Bór

 

-         oferta Nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lemon”
Agnieszka Łomak – Grzegorz Łomak  Sp. Jawna

ul. Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek

 

-         oferta Nr 5 złożona przez:

Elfood - Dystrybucja Sp. Z o.o.

ul. Szczecińska 22

75-135 Koszalin

 

-         oferta Nr 6 złożona przez:

„Promark” Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 16,
78-400 Szczecinek
 

Komisja przetargowa po rozpatrzeniu złożonych ofert dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględniając kryterium- najniższa cena. Oferty spełniają również warunki postawione Dostawcom w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dostawcy zobowiązali się zrealizować zamówienia na następujących warunkach:

1)      Dostawca Nr 5 (PAKIET Nr I 18.788,00 zł. netto, pakiet Nr V 18.959,50 zł netto
 Razem 37.747,50 słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych  50/100

2)      Dostawca Nr 4 (PAKIET NR III) 9.740,40 netto (słownie: dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 40/100)

3)      Dostawca  Nr  3 (PAKIET NR VI) 7.140,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)  

4) Dostawca Nr 2 (PAKIET Nr II) 16.271,35 zł netto (słownie: szesnaście  
     tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 35/100).

5) Dostawca Nr 1 (PAKIET Nr IV) 38.347,50zł netto (słownie: trzydzieści   
     osiem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych 50/100).

Dziękujemy za udział w przetargu i trud poniesiony w przygotowanie
oferty. Liczymy na dalszą współpracę.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI: „środki ochrony prawnej”.

 
                                                                                                                      Dyrektor
 I Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                                           mgr. Andrzej Drozd

 
 
Do wiadomości otrzymują:

1.        „ ŚNIEŻKA” Sp. Jawna.

Jarosław Abram, Marek Gałgański ul. Pałacowa 39, 78-100 Kołobrzeg,

2.        Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ Lemon ”  

Agnieszka Łojak - Grzegorz Łojak Sp. j. ul. Słowiańska 41,

78-400 Szczecinek,

3.        „ Promak ” Spółka z o.o.

       ul. Wiśniowa 16, 78-400 Szczecinek ,

4.        Hurtownia Warzyw i Owoców „ PIOTREK ”

       Jadwiga Żmudzka , 77 – 200 Miastko , ul. Marii Konopnickiej 11,

5.        Elfood -Dystrybucja Sp. z o.o.

       ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin,

6.        Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Górna 5, 78-425 Biały Bór,

7.        Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze,

8.        I Liceum Ogólnokształcące  Biały Bór , ul. Żymierskiego 27 - tablica ogłoszeń,

9.        a/a.

 
 
Biały Bór, 27.11.2008.
 
 
OGŁOSZENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W BIAŁYM  BORZE
ul. Dworcowa 25
78-425 Biały Bór
tel. 094 3739026

niniejszym informuje o wyniku postępowania na dostawę żywności do stołówki
 I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze .

PAKIET Nr: I
Wybrano ofertę:
„Promark” Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 16,
78-400 Szczecinek
Cena oferty: 18.788,00 złotych.
 
 
PAKIET Nr: II
Wybrano ofertę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe „Lemon” S.C.

Agnieszka Łomak – Grzegorz Łomak
ul. Słowiańska 41
78-400 Szczecinek
Cena oferty: 16.271,35 złotych.
 
PAKIET Nr: III
Wybrano ofertę:
Elfood -Dystrybucja
ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin
Cena oferty: 9.740,40 złotych.
 
PAKIET Nr: IV
Wybrano ofertę
„ŚNIEŻKA” Sp.J.
Jarosław Abram, Marek Gałgański
ul. Pałacowa 39
78-100 Kołobrzeg
Cena oferty: 3.8347,50 złotych.
 
 
PAKIET Nr: V
Wybrano ofertę:
„Promark” Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 16
78-400 Szczecinek
Cena oferty: 18.959,50 złotych.
 
PAKIET Nr: VI
Wybrano ofertę:

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Górna 5
78-425 Biały Bór
Cena oferty: 7.140,00 złotych
 
 
Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze, spełniały kryteria postawione w SIWZ i uzyskały maksymalną liczbę - 100 pkt.

Pakiety unieważnione:

 
0 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 
Nr pakietu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena
Razem
I
„PROMARK” S. z o.o.
ul Wiśniowa 16
78-400 Szczecinek 1
100
100
II
 
 
 
 
II

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lemon”

Agnieszka Łomak-Grzegorz Łomak
ul. Słowiańska 41
78-400 Szczecinek 3

Hurtownia Warzyw i Owoców
„Piotrek” Jadwigo Żmudzka

ul. M. Konopnickiej 11
77 – 200 Miastko
 
 
100
 
 
 
 
 
95
 
 
100
 
 
 
 
 
95
III
Elfood- Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 22,75-135 Koszalin2
100
100
IV
„ŚNIEŻKA” Sp. Jawna
Jarosław Abram, Marek Gałgański
ul. Pałacowa 39
78-100 Kołobrzeg 6
 
100
 
 
 
100
 
 
 
V
 
„PROMARK” S. z o.o.
ul Wiśniowa 16
78-400 Szczecinek 1
 
100
 
 
100
 
VI
Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
ul. Górna 5
78-425 Biały Bór 4
 
 
100
 
100
 
 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 
Lp.
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
0
0 --------------------------------------
0 ---------------------------------
 
 
 

oraz wykluczono z postępowania następujących wykonawców:

 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:
0

 0 -------------------------------------------- 

0 ---------------------------------
 
 

Oferty wybranych Wykonawców odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  oraz   Specyfikacji istotnych warunków zamówienia   oraz  uzyskały największą liczbę punktów.

 
 
 

                                                                       Dyrektor

                                                                       I Liceum Ogólnokształcącego

                                                                       mgr Andrzej Drozd