Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZAWIADOMIENIE RIPZ.lcp.7331-I15-510 o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ.lcp.7331-I/15/10 z dnia 25 maja 2010 r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z wniosku

RIPZ.lcp.7331-I15-510
                                                                                                  Biały Bór, dnia 25 maja 2010r.                                                                               
 
 
ZAWIADOMIENIE
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
o kończącym się postępowaniu
 
                     Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam o wydaniu przez Burmistrza Białego Boru decyzji nr: RIPZ.lcp.7331-I/15/10 z dnia 25 maja 2010 r. kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku ul. Bugno 2 , 78 – 400 Szczecinek w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na – przebudowie i rozbudowie istniejącej przepompowni ścieków wraz z rozbudową infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie działek oznaczonych według ewidencji gruntów nr 7/15, 7/16, 7/18 położonych w obrębie 04, m. Biały Bór 
Zawiadamiam jednocześnie:
Stronami postępowania są właściciele i użytkownicy terenu, na którym prowadzona będzie inwestycja.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie 
za pośrednictwem Burmistrza Białego Boru w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze,
ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21.
 
 Strony mają prawo do zapoznania się z dokumentami i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w ciągu 7 dniu od wywieszenia niniejszego zawiadomienia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie miejscowości, w której prowadzona będzie inwestycja.
Projekt decyzji wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór, pokój nr 21.
 
   Z upoważnienia
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
Kierownik RIPiZP
 Władysław Kostiw