Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

O B W I E S Z C Z E N I E RIPZ.pz.7323/2/10 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór na potrzeby realizacji terenów górniczych „Stepień V” w zakresie działek nr 3/12, 37, 9/1..

RIPZ.pz.7323/2/10                                                                 Biały Bór 17 maja 2010r


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Białego Boru
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór na potrzeby realizacji terenów górniczych „Stepień V” w zakresie działek nr 3/12, 37, 9/1 położonych w obrębie Stepień oraz działki nr 232/1 w obrębie Kazimierz 
 
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białym Borze
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór na potrzeby realizacji terenów górniczych „Stepień V” w zakresie działek nr 3/12, 37, 9/1 położonych w obrębie Stepień oraz działki nr 232/1 w obrębie Kazimierz.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium - na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze, 78-425 Biały Bór ul. Żymierskiego 10
w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia do 11 czerwca 2010r).
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.