Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Zawiadomienie RIPZ. upz. 7331/51- 19/10 zawiadamiam , że w dniu 22 lipca 2008r. wydana została przez Burmistrza Białego Boru decyzja nr: RIPZ.lcp.7331 I /19/10 kończąca postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie; zmiany części decyzji ...

RIPZ. upz. 7331/51- 19/10                                                             Biały Bór, 12 kwietnia 2010r.
 
Zawiadomienie
 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
 
                      Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717) zawiadamiam , że w dniu 22 lipca 2008r. wydana została przez Burmistrza Białego Boru decyzja nr: RIPZ.lcp.7331 I /19/10 kończąca postępowanie administracyjne w sprawie w sprawie; zmiany części decyzji Burmistrza Białego Boru o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr9/09 z dnia 19 maja 2009r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wynikającej z wniosku gminy Biały Bór polegającej na:
budowie masztu telekomunikacyjnego stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanej na terenie działki oznaczonych według ewidencji gruntów nr 9/3 położonej w obrębie m. Biały Bór, przy ul. Topolowej;
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie siedmiu dni od daty dokonania publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy     w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, - tel 094 3739032 wew. 514 w godzinach od 800 - 1400

                                                                           
  Z upoważnienia Burmistrza Białego Boru
      Kierownik RIPZ Władysław Kostiw