Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OGŁOSZENIE (RIPZ.su.7322/1/09) Burmistrza Białego Boru o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór dla terenów urządzeń turystycznych położonych w południowo zach ...

RIPZ.su.7322/1/09                                                       Biały Bór, 24 lipca 2009 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Białego Boru

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór dla terenów urządzeń turystycznych położonych w południowo zachodniej części jeziora Stępińskiego, obręb Stepień oraz dla parku elektrowni wiatrowych obejmującego część obrębów geodezyjnych; Biała, Drzonowo, Stepień, Kazimierz, Biskupice oraz część obręb 05 miasta Biały Bór
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biały Bór dla obszaru funkcjonalno-przestrzennego dla terenów urządzeń turystycznych położonych w południowo zachodniej części jeziora Stępińskiego, obręb Stepień oraz dla parku elektrowni wiatrowych obejmującego część obrębów geodezyjnych; Biała, Drzonowo, Stepień, Kazimierz, Biskupice oraz część obręb 05 miasta Biały Bór , w dniach od 12 sierpnia 2009r.  r. do 12 września  2009 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze w pokoju nr 21.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 września  2009r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Białym Borze ul. Żymierskiego 10., oraz w dniu 02 września 2009 w miejscowo Biała godz. 9,00; w miejscowości Przybrda, godz. 11,00; w miejscowości Drzonowo godz. 13,00;w miejscowości Świerszczewo godz. 15,00. 
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białego Boru, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 października 2009r.
                                                                                       Burmistrz Białego Boru
                                                                                       Lech Kwaśniewski