Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE RIPZ. lcp. 7331.2.1.2011 zawiadamiam o wszczęciu w dniu 24 stycznia 2011 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

RIPZ. lcp. 7331.2.1.2011                            Biały Bór, dnia 24 stycznia 2011 r.                                                                                                                                                      
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
                     Zgodnie z art. 53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2007r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 24 stycznia 2011 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
- budowie kablowych sieci elektroenergetycznych SN 15 kV, nn 0,4 kV oraz rozbiórka słupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznych SN 15kV i nn 0,4 kV w m. Jawory obręb Grabowo, obręb Brzeźnica Gm. Biały Biały Bór.
Lokalizacja inwestycji na działkach:
Obręb Brzeźnica działki nr: 133/3, 71, 73/1.
Obręb Grabowo działki nr: 442, 443/1, 438, 429/5, 444/1, 444/2, 444/3, 76/1, 338/1, 436/1, 436/4, 436/5, 434, 433, 429/5, 429/3, 432, 429/1, 429/2, 440, 430/3, 348/1, 343/1, 342/1, 341/1.
 
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, w godzinach od 800 - 1400 .
 
                                                                                                     
 
 
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
 Franciszek Lech Kwaśniewski