Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE RIPZ. lcp. 7331-I/1-1/09 o wszczęciu w dniu 3 stycznia 2011 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

RIPZ. lcp. 7331-I/1-1/09                                          Biały Bór, dnia 3 stycznia 2011 r.                                                                                                                                                         
 
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
 
 
                     Zgodnie z art. 53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2007r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami ) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000r. poz. 1071) zawiadamiam o wszczęciu w dniu 3 stycznia 2011 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
 
- budowie linii kablowej i złączy kablowych – dla zasilania w energię elektryczną budynków jednorodzinnych na dz. nr 2/39 i 234 obręb02. m. Biały Bór.
Lokalizacja inwestycji na działkach 2/39, 234, 235 obręb 02 m. Biały Bór oraz 683 obręb Biskupice.
 
 
Stosownie do treści art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, pokój nr 21, w godzinach od 800 - 1400 .
 
                                                                                                     
 
 
BURMISTRZ BIAŁEGO BORU
 Franciszek Lech Kwaśniewski